Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Φυσικό Αέριο - Συχνές Ερωτήσεις

A+ A-

Αλλαγή Παρόχου Φυσικού Αερίου

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή Φυσικού Αερίου είναι πολλή απλή και δεν απαιτείται καμία επέμβαση στο μετρητή ή στην εσωτερική εγκατάσταση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με την Protergia προσκομίζοντας τα απαιτούμενα ανά κατηγορία πελάτη δικαιολογητικά.
Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή, δεν έχει καμία απολύτως χρέωση.
Η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή ολοκληρώνεται εντός 3 εβδομάδων από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας , σύμφωνα με τις διαδικασίες του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ)
Η εγκατάστασή σας δεν θα μείνει χωρίς τροφοδοσία Φυσικού Αερίου. Η συναλλαγή είναι καθαρά εμπορική. Η τροφοδοσία του ακινήτου σας είναι εγγυημένη από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ)
Η Protergia μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της και να προμηθεύσει με φυσικό αέριο όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.
Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Προμήθειας είναι 12 μήνες , από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης του μετρητή. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή του πελάτη σε κάποια Προωθητική Ενέργεια.
Κάθε Σημείο Παράδοσης χαρακτηρίζεται μέσω ενός μοναδικού Ηλεκτρονικού Κωδικού Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), ο οποίος είναι και μοναδικός. Καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) και περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Σύνδεσης και στον λογαριασμό κατανάλωσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόμενη επικοινωνία σχετικά με το αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης μεταξύ του Διαχειριστή, της Εταιρείας και του Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιμοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά.
Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους ή εξαιτίας γεγονότων που εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής του μέχρι πρότινος προμηθευτή τους.

Λογαριασμός και Χρεώσεις Φυσικού Αερίου

Για Οικιακούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, με εξαίρεση την θερινή περίοδο.
Για Εμπορικούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.
Ο λογαριασμός κατανάλωσης θα περιλαμβάνει:
i. Τις χρεώσεις προμήθειας / ανταγωνιστικές
ii. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
iii. Λοιπές χρεώσεις / Φόροι: Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 0/00,Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και ο ΦΠΑ 13%.
Περιλαμβάνει την χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου, η οποία γίνεται με μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης.
Στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, περιλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και αφορούν: τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.

Ο ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.
  • Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή
  • Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών

*Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.**Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.

 

Μάθετε τα πάντα για το TTF, εδώ

Η μοναδιαία Τιμή TTF κάθε μήνα δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στην μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index εδώ: https://www.powernext.com/futures-market-data

Χρήσιμες πληροφορίες για το TTF μπορείτε να βρείτε εδώ και τις τιμές TTF κάθε μήνα μπορείτε να τις βρείτε εδώ

Το Γινόμενο υπολογίζεται για κάθε μήνα που συμμετέχει στην περίοδο κατανάλωσης του πελάτη βάσει του τύπου “Γινόμενο (€/MWh) =  1,17 * TTF”, με όρια 10 – 29 €/MWh. Σε περίπτωση που το Γινόμενο βρίσκεται: (i) μεταξύ των περιγραφόμενων ορίων 10 – 29 €/MWh, τότε δεν υπάρχει ούτε πίστωση ούτε χρέωση για αυτόν τον μήνα, (ii) κάτω του ορίου 10 €/MWh, τότε υπάρχει πίστωση για αυτόν τον μήνα που υπολογίζεται ως η διαφορά των 10 €/ΜWh με το Γινόμενο, (iii) άνω του ορίου 29 €/MWh, τότε υπάρχει χρέωση για αυτόν τον μήνα που υπολογίζεται ως η διαφορά του Γινομένου με τα 29 €/ΜWh. Το αποτέλεσμα της διαφοράς του Γινομένου με τα όρια για κάθε μήνα πολλαπλασιάζεται με την κατανάλωση του αντίστοιχου μήνα και έτσι προκύπτει η τελική χρέωση ή πίστωση σε €. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Είναι αυξήσεις ή μειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας στην περίπτωση πολύ μεγάλης μεταβολής του κόστους φυσικού αερίου. 
Δύναται να ενεργοποιηθούν βάσει των προβλεπόμενων, στο Άρθρο 8.8 των Γενικών Όρων Σύμβασης, προκαθορισμένων ορίων και προκαθορισμένης μεταβλητής προσδιορισμού του κόστους. Σύμφωνα με το άρθρο 8.8 των Γενικών Όρων Σύμβασης αναφέρεται ότι: Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης ειδικότερα ως εξής: Αν η Μοναδιαία Τιμή TTF του επίμαχου μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης, προσαυξημένη επί τον συντελεστή προσαύξησης 1,17 (εφεξής το «Γινόμενο») κυμαίνεται εντός των ορίων 10 και 29 €/ΜWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας για τον σχετικό μήνα. Αν το Γινόμενο του επίμαχου μήνα είναι κάτω του ορίου των 10 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 10 €/ΜWh με το Γινόμενο. Αν το Γινόμενο του επίμαχου μήνα είναι άνω του ορίου των 29 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Γινόμενου με το όριο των 29 €/ΜWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης και θα εμφανίζονται αθροιστικά ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή. Ο παρών Γενικός Όρος δεν εφαρμόζεται πριν από την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη της εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Προμηθευτή.
Η Protergia είναι δυνατό να χρεώσει όσο φυσικά και να πιστώσει έναν πελάτη, ανάλογα με το που έκλεισε το παραπάνω Γινόμενο. Η χρέωση ή πίστωση βάσει του άρθρου 8.8 γίνεται μόνο σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς όπου υπάρχει κατανάλωση φυσικού αερίου.
 

Διακανονισμός εξόφλησης των Χρεώσεων Διανομής στο Φυσικό Αέριο

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το διακανονισμό της καθαρής αξίας των χρεώσεων διανομής φυσικού αερίου (χρεώσεις ενέργειας και δυναμικότητας) για τους οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου  για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης 1/11/2021 έως και 30/9/2022, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Κυβερνητική απόφαση.

Ο Νόμος προβλέπει πως ο διακανονισμός θα εφαρμόζεται αζημίως και ατόκως σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης Νοεμβρίου 2021, εξοφλείται με τον λογαριασμό κατανάλωσης που εκδίδεται τον Απρίλιο 2022 και η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης Δεκεμβρίου 2021, εξοφλείται με τον λογαριασμό κατανάλωσης που εκδίδεται τον μήνα Μάιο 2022. Το συγκεκριμένο εφαρμόζεται ανεξάρτητα οποιουδήποτε άλλου διακανονισμού έχει συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και πελάτη. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αρχικού ποσού, καθώς και μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισμός αντίστοιχα και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής. Στις περιπτώσεις αλλαγής ή παύσης εκπροσώπησης ή αλλαγής στοιχείων του οικιακού πελάτη, ο προμηθευτής διακόπτει τον παραπάνω διακανονισμό και εκκαθαρίζει τις σχετικές χρεώσεις διανομής.
 
Ναι, ο διακανονισμός των χρεώσεων διανομής φυσικού αερίου θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές φυσικού αερίου, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί η περίοδος ισχύος του διακανονισμού των Χρεώσεων Διανομής ΦΑ και να καθοριστεί κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια.
 

Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής:

•    Για καταναλώσεις Ιανουαρίου 2022: 

    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Φεβρουαρίου 2022: 

    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
 

•    Για καταναλώσεις Μαρτίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Απριλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Μαΐου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουνίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Αυγούστου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh
 

 

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή κρατικής επιδότησης/έκπτωσης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους φυσικού αερίου, για το διάστημα κατανάλωσης από 1/1/2022 έως και 31/8/2022 σε όλους τους πελάτες φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης για το σκέλος της κατανάλωσης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Η κρατική επιδότηση παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/1/2022 έως και 31/8/2022, ακόμη και αναδρομικά. 
 

Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής:

•    Για καταναλώσεις Ιανουαρίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Φεβρουαρίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Μαρτίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Απριλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Μαΐου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουνίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Αυγούστου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

Η κρατική επιδότηση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς φυσικού αερίου της Protergia, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, και θα εμφανίζεται διακριτά με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης»
 

Ναι, η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές φυσικού αερίου, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση
 
Το μέτρο θα επαναξιολογείται κάθε μήνα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και θα προσαρμόζεται η μοναδιαία τιμή της επιδότησης
Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την παροχή ειδικής έκπτωση απομείωσης ενεργειακού κόστους φυσικού αερίου, για τους οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης 1/10/2021 έως και 31/12/2021.
Η ειδική έκπτωση απομείωσης ενεργειακού κόστους στο φυσικό αέριο παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/10/2021 έως και 31/12/2021, ακόμη και αναδρομικά, και εμφανίζεται διακριτά στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, με τίτλο «Έκπτωση Απομείωσης Ενεργειακού Κόστους»
 

Εγγύηση

Η εγγύηση επιστρέφεται από τον μέχρι πρότινος Προμηθευτή σας με συμψηφισμό στον τελευταίο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης.
Η εγγύηση είναι το ποσό που καταβάλλεται στον Προμηθευτή, για την εξασφάλιση αποκλειστικά , μελλοντικών οφειλών που απορρέουν από την Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου. Το ύψος αυτής είναι ανάλογο της εκτιμώμενης κατανάλωσης φυσικού αερίου

Θέματα Δικτύου Φυσικού Αερίου

Υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης είναι ο Αρμόδιος Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής. Δηλαδή οι: ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΔΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ) ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα παρακάτω.
Τηλέφωνα Άμεσης Επέμβασης
  • ΕΔΑ Αττικής: 800 11 11 330 / 11322
  • ΕΔΑ ΘΕΣΣ: 10302
  • ΕΔΑ Λοιπής Ελλάδος: 800 1122 222 / 2105551666
click2review