Όροι Χρήσης

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (εταιρεία) δημιούργησε τον δικτυακό τόπο http://www.protergia.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες του.

Η χρήση του δικτυακού τόπου http://www.protergia.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου http://www.protergia.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η εταιρεία μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει τους παρόντες όρους. Η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της ιστοσελίδας αυτής διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας αυτής, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφτούν την ιστοσελίδα αυτή ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες για αυτούς, η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει.

1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

1.1. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

1.2. Η εταιρεία θα ενεργεί καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας αυτής, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα.

1.3. Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι κατά το δυνατόν επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη της ιστοσελίδας αυτής για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω έλλειψης σαφήνειας, ακρίβειας, αρτιότητας ή/και λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η εταιρεία καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της. Οι χρήστες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της ιστοσελίδας με/ ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημιά (θετική ή αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αδυναμία πρόσβασης χρηστών σε αυτή, την παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμήματος αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της, ή απώλεια του περιεχομένου της ή την ύπαρξη λαθών. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωνα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τμήμα ή το σύνολο της ιστοσελίδας της για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, των σημάτων, των διακριτικών γνωρισμάτων, των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

2.2. Τα ονόματα που δίνονται στα προϊόντα / υπηρεσίες της εταιρείας, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, τα σήματα, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, κλπ, που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αυτή προστατεύονται από τις σχετικές ελληνικές και κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις.

2.3. Η πρόσβαση στα ανωτέρω μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, κατέβασμα αρχείων (downloading) ή άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας, απαγορεύεται ρητά, εκτός αν δοθεί ρητώς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας.

2.4 Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας αυτής. Σε περίπτωση παράνομης ή / και αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής, οι σχετικοί χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την εταιρεία για κάθε της ζημία. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των σχετικών δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

2.5 Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από την εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι χρήστες / επισκέπτες της ιστοσελίδας απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στην ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ιστοσελίδα της εταιρείας ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επίσκεψη / χρήση των ιστοσελίδων αυτών.

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4.1.1. Συνολικές Πληροφορίες: Από κοινού με πολλούς εμπορικούς οργανισμούς συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του παρόχου υπηρεσιών internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες ή και με άλλα τρίτα μέρη.

4.1.2. Προσωπικά ΔεδομέναΔείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

4.1.3 ΧΡΗΣΗ COOKIES Δείτε την Πολιτική χρήσης Cookies

4.1.4 Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και / ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυό της εταιρείας ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή / διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας της.

4.2. Επικοινωνία με την εταιρείαΟ χρήστης αποδέχεται ότι ενίοτε, μπορεί να κοινοποιούνται μέσω e-mail ή ταχυδρομείο, πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας και των επιχειρηματικών συνεργατών της (πχ. ενημερώσεις σχετικά με τις νεότερες ειδήσεις). Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες μπορεί να επιλέξει να μην τις λαμβάνει, ενημερώνοντας οποιαδήποτε στιγμή την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας: https://www.protergia.gr/eksuphrethsh-pelatwn/epikoinwnia/, τηλεφωνικά στον αριθμό 18311, και ταχυδρομικά στη ταχυδρομική διεύθυνση Αγίου Λουκά και Ικάρου 1 Παιανία ΤΚ 19002.

Για την πολιτική των Cookies πατήστε εδώ

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

5.1 Η ιδιότητά του χρήστη της ιστοσελίδας είναι προσωπική και ως εκ τούτου δεν πρέπει να μοιράζεται μεταξύ του χρήστη και άλλων προσώπων. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει παράσχει στο χρήστη «όνομα χρήστη» ή / και «κωδικό πρόσβασης», ο χρήστης υποχρεούται να τα φυλάσσει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί και αποδέχεται (i) να ενημερώνει την εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη και / ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

5.2 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλων του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και ευθύνεται έναντι τρίτων μερών για τις σχετικές χρεώσεις προς αυτούς που σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης στην ιστοσελίδα. (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις πάροχο υπηρεσιών internet).

5.3 Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση που η χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της εταιρείας, ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της εταιρείας για όλες τις απώλειες και / ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητηθούν από την εταιρεία τα στοιχεία των χρηστών με απονομή σχετικού κωδικού πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα, και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης, και υποχρεούται να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένου χρήση αυτών και οποιαδήποτε (ακόμα και ενδεχόμενη) παραβίαση ασφάλειας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού από τρίτους λόγω διαρροής του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της εταιρείας σε περίπτωση παραβίαση των παρόντων όρων.

5.4 Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνει:

5.4.1 να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να προβαίνει σε προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων / δικτύων της εταιρείας ή τρίτων μερών,

5.4.2 να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες,

5.4.3 να μην χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή για αποστολή μηνυμάτων, τα οποία είναι ψευδή,

5.4.4 να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές, που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του. Είναι υποχρέωσή του χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της εγγραφής του διατηρούνται ενημερωμένα.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Για κάθε ερώτηση, διευκρίνιση σχετικά με την ιστοσελίδα της εταιρείας και τα παρεχόμενα μέσω αυτής προϊόντα / υπηρεσίες της εταιρείας, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση cs@protergia.gr, τηλεφωνικά στον αριθμό 18311, και ταχυδρομικά στη ταχυδρομική διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 11, 141 21 Ν. Ηράκλειο Αττικής.

7. ΓΕΝΙΚΑ

7.1 Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

7.2 Οι όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της εταιρείας και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών. Οι όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και της εταιρείας σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.