Ιστορικές Τιμές & Συμβάσεις Τιμολογίων Προμήθειας

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δείτε εδώ αναλυτικά τα πάγια και τις ιστορικές χρεώσεις προμήθειας για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας της WATT+VOLT, όπως ίσχυαν από τον 8/22 έως και τον 12/2023 βάσει ν. 4951/2022.

1. Adjust 1 month

2. Adjust 2 month

3. Adjust 3 month

4. Adjust 4 month

5. Adjust 5 month

6. Chargespot Business 21 / 22 / 23

7. Chargespot Business 21 / 22 / 23 zerO

9. Fixed - 04/21

10. Fixed - 06/21

11. Fixed - 08/21

12. Fixed - 10/21

13. Fixed - 11/20

14. Fixed - 06/22

15. Fixed - 02/22

16. Home Low 1

17. Home Low 2

18. Liberty Choice 1

19. Liberty Choice 2

20. Liberty Choice 3

21. Liberty Μax2 - 10/20

22. Liberty Μax2 - 10/21

23. Liberty Μax3

27. Stable 1 month

28. Stable 2 month

29. Stable 3 month

30. Stable 4 month

31. Stable 5 month

34. zerO (1 month)

35. zerO (3 months)

37. zerO Black Friday

38. zerO On the Go

39. zerO On the Move

40. zerO Try & Buy