Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

H Protergia έχει οριστεί από τις 21/06/2022 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/21.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας.

Protergia Hero (1)

Protergia - Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

H Protergia έχει οριστεί από τις 21/06/2022 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/21.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται (βάσει Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος και έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή ή και αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους. 

Η παροχή της Υπηρεσίας αφορά σε διάρκεια δύο (2) ετών αρχόμενη από την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 ως ισχύει.

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου καταφυγίου και εφόσον δεν υπάρχει εντολή νέας εκπροσώπησης από Προμηθευτή ή δεν έχει υποβληθεί από τον Πελάτη αίτηση διακοπής της σύνδεσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά του συνδρομητή, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης και καταβολή εγγύησης. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο καταναλωτής το επιθυμεί, είναι δυνατό να καταρτίσει Σύμβαση Προμήθειας με τον Προμηθευτή της επιλογής του.

Σύμφωνα με την παρ. 1 και 1Α του άρθρου 58 ν. 4001/2011 ισχύει ότι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται επ’ αόριστόν, αν ο πελάτης που έχει περιέλθει στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας εξοφλεί προσηκόντως τους λογαριασμούς που εκδίδονται στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη προσήκουσας εξόφλησης των λογαριασμών από τον πελάτη στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, το μέγιστο χρονικό διάστημα παραμονής στο καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας περιορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. Από το συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες ευάλωτων πελατών του άρθρου 52 ν. 4001/2011, όπως αυτοί εντάσσονται στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1521). Οι εν λόγω πελάτες εάν διαγραφούν από το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, οι εκάστοτε προθεσμίες του παρόντος εκκινούν από την ημερομηνία διαγραφής τους.  Ο προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας Υποχρεούται να ενημερώνει  30 ημέρες πριν την συμπλήρωση του μέγιστου 4μηνου διαστήματος, τον Πελάτη ότι επίκειται υποβολή Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης του πελάτη και απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου σε συγκεκριμένη ημερομηνία, λόγω της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συνακόλουθης λήξης του μέγιστου χρόνου παραμονής σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας.

Μετά την πάροδο της ως άνωθεν ορισμένης τετράμηνης διάρκειας , για πελάτες που δεν πληρούν τα κριτήρια παραμονής σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, ο Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας υποβάλλει τη Δήλωση Παύσης Εκπροσώπησης απενεργοποίησης Μετρητή στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.01.2024

Το Τιμολόγιο Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας σε μηνιαία βάσει, αρχής γενομένης την 01.01.2024 διαμορφώνεται βάσει του Ειδικού Τιμολογίου, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού της παρ. 6 του άρθρου 138 ν.4951/2022 και της παραγράφου 8 του άρθρου 138Α του Ν. 4951/2022. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο, από αυτό με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας. Οι τιμές ανακοινώνονται έως την 5η ημέρα του τρέχοντος  μήνα εφαρμογής από την ΡΑΑΕΥ. Οι οριστικές χρεώσεις για το έτος 2024 παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα :

Οικιακοί Πελάτες Καθολική Υπηρεσία

Έτος Μήνας  Πάγιο Τιμή Ενέργειας Ημέρας Τιμή Ενέργειας Νύχτας
€/μήνα €/kWh €/kWh
2024 Ιανουάριος  5,25 0,2268 0,2268
Φεβρουάριος 5,25 0,204257 0,204257
Μάρτιος  4,2 0,186648 0,186648
Απρίλιος  5,25 0,188832 0,188832
Μάιος 4,2 0,18481 0,18481
Ιούνιος 4,2 0,24593 0,24593

Εμπορικοί Πελάτες Καθολική Υπηρεσία

Έτος Μήνας  Πάγιο
€/μήνα
Τιμή Ενέργειας Ημέρας
€/kWh
Τιμή Ενέργειας Νύχτας
€/kWh 
2024 Ιανουάριος  5,25 0,23520 0,23520
Φεβρουάριος 5,25 0,212657 0,212657
Μάρτιος  5,25 0,207648 0,207648
Απρίλιος  5,25 0,185052 0,185052
Μάιος 5,25 0,186490 0,186490
Ιούνιος 5,25 0,240220 0,156220

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.08.2022 μέχρι 31.12.2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 31.12.2023. οι ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, βρίσκονται διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οικιακοί Πελάτες Καθολική Υπηρεσία

Έτος Μήνας Πάγιο €/μήνα Τιμή Ενέργειας Ημέρας €/kWh Τιμή Ενέργειας Νύχτας €/kWh
2022 Αύγουστος 3,15 0,62475 -
Σεπτέμβριος 3,68 0,84000 -
Οκτώβριος 3,15 0,73290 -
Νοέμβριος 3,15 0,49350 -
Δεκέμβριος 3,68 0,41160 -
2023 Ιανουάριος 5,25 0,51975 -
Φεβρουάριος 1,05 0,27910 -
Μάρτιος 5,25 0,28361 -
Απρίλιος 5,25 0,23909 -
Μάιος 5,25 0,26009 -
Ιούνιος 1,05 0,21284 -
Ιούλιος 1,05 0,21284 -
Αύγουστος 5,25 0,21914 -
Σεπτέμβριος 5,25 0,22859 -
Οκτώβριος 5,25 0,24329 -
Νοέμβριος 5,25 0,28634 -
Δεκέμβριος 1,05 0,24245 -

Εμπορικοί Πελάτες Καθολική Υπηρεσία

Έτος Μήνας Πάγιο €/μήνα Τιμή Ενέργειας Ημέρας €/kWh Τιμή Ενέργειας Νύχτας €/kWh
2022 Αύγουστος      
Ε21 4,73 0,62770 -
Ε23 1,05 0,62770 0,61982
Σεπτέμβριος      
Ε21 1,58 0,84000 -
Ε23 1,58 0,87885 0,78435
Οκτώβριος      
Ε21 0,00 0,73290 -
Ε23 0,00 0,73290 0,73290
Νοέμβριος      
Ε21 0,00 0,49350 -
Ε23 0,00 0,49350 0,49350
Δεκέμβριος      
Ε21 1,58 0,41160 -
Ε23 1,58 0,45045 0,35595
2023 Ιανουάριος      
Ε21 1,58 0,52605 -
Ε23 1,58 0,56490 0,47040
Φεβρουάριος      
Ε21 1,05 0,27432 -
Ε23 1,05 0,27432 0,27432
Μάρτιος      
Ε21 5,25 0,27815 -
Ε23 5,25 0,30650 0,25400
Απρίλιος      
Ε21 1,05 0,22182 -
Ε23 5,25 0,23373 0,18060
Μάιος      
Ε21 1,56 0,23888 -
Ε23 5,25 0,25505 0,20180
Ιούνιος      
Ε21 1,05 0,20811 -
Ε23 1,05 0,20811 0,20811
Ιούλιος      
Ε21 0,00 0,22187 -
Ε23 5,25 0,23804 0,18480
Αύγουστος      
Ε21 1,05 0,20187 -
Ε23 1,58 0,21420 0,11970
Σεπτέμβριος      
Ε21 1,05 0,21080 -
Ε23 5,25 0,22313 0,17000
Οκτώβριος      
Ε21 1,05 0,22187 -
Ε23 5,25 0,23804 0,18500
Νοέμβριος      
Ε21 0,00 0,26544 -
Ε23 5,25 0,28161 0,22850
Δεκέμβριος      
Ε21 0,00 0,26544 -
Ε23 5,25 0,28161 0,22850

Δείτε εδώ τις μηνιαίες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολική Υπηρεσίας για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έτσι κάνουμε την διαφορά

Η MYTILINEOS συνεχίζει το στρατηγικό πλάνο περαιτέρω καθετοποίησής της στην λιανική αγορά ενέργειας