Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

H Protergia έχει οριστεί από τις 21/06/2022 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/21.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας.

Protergia - Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

H Protergia έχει οριστεί από τις 21/06/2022 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/21.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται (βάσει Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος και έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή ή και αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους. 

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου καταφυγίου και εφόσον δεν υπάρχει εντολή νέας εκπροσώπησης από Προμηθευτή ή δεν έχει υποβληθεί από τον Πελάτη αίτηση διακοπής της σύνδεσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά του συνδρομητή, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης και καταβολή εγγύησης. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο καταναλωτής το επιθυμεί, είναι δυνατό να καταρτίσει Σύμβαση Προμήθειας με τον Προμηθευτή της επιλογής του. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση της δήλωσης εκπροσώπησης στο νέο Προμηθευτή, όπως η μέρα αυτή καθοριστεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιηθεί στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας της επιλογής του καταναλωτή.

Η παροχή της Υπηρεσίας αφορά σε διάρκεια δύο (2) ετών αρχόμενη από την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 ως ισχύει.

«Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης ρητής νομοθετικής πρόβλεψης που διέπει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα το άρθρο 138 ν. 4951/2022, οι χρεώσεις προμήθειας σε κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν εφαρμόζονται για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.10.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, βρίσκονται διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα.» 
Σύμφωνα με την ΥΠΕΝ//ΔΗΕ/82792/2782, οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς προσαυξημένο κατά 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.08.2022 

(Για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)
Οι τιμές ανακοινώνονται έως την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής. Οι χρεώσεις για τον μήνα Μάρτιο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Οικιακοί Καθολική Υπηρεσία

Κατηγορία Πελατών Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης  Χωρίς επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης   Με επίτευξη στόχου ενεργειακής εξοικονόμησης
Οικιακοί
με ημερήσιο μετρητή
1,05 0,242445 - 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,217445 -
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,242445 0,217445 -
Οικιακοί
με ημερήσιο και νυχτερινό μετρητή
1,05 0,242445 0,242445 0-500 kWh 0-500 kWh 0-500 kWh Δεν εφαρμόζεται
0,02500 0,217445 0,217445
>500 kWh >500 kWh >500 kWh
- 0,02500 0,242445 0,217445 0,242445 0,217445

Εμπορικοί Καθολική Υπηρεσία

Κατηγορία Πελατών Πάγιο
(€/μήνα)
Χρέωση Ενέργειας Ημέρας
(€/kWh)
Χρέωση Ενέργειας Νύχτας
(€/kWh)
Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Ημέρας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας Νύχτας μετά την Κρατική Επιδότηση
(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αγροτικά Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αγροτικά Εμπορικά, Λοιπές χρήσεις Αγροτικά
Εμπορικοί
με ημερήσιο μετρητή
0,00 0,265440 - 0,00 0,02500 0,265440 0,240440 - - Δεν εφαρμόζεται
Εμπορικοί
με ημερήσιο και νυχτερινό μετρητή
5,25 0,281610 0,228500 0,00 0,02500 0,281610 0,256610 0,228500 0,203500 Δεν εφαρμόζεται

Δείτε εδώ τις μηνιαίες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολική Υπηρεσίας για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έτσι κάνουμε την διαφορά

Η MYTILINEOS συνεχίζει το στρατηγικό πλάνο περαιτέρω καθετοποίησής της στην λιανική αγορά ενέργειας

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies