Υπολογισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Υπολογισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε υψηλή τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης).

Τύπος υπολογισμού: 

(ΜΠΧ(€/kVA/έτος) x kVA x Ημέρες Κατανάλωσης/365) + (ΜΜΧ(€/kWh) x kWh) όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση

ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση

kWh: Κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί κατά την περίοδο κατανάλωσης

kVA: Συμφωνημένη Ισχύς: είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

Ημέρες Κατανάλωσης: Ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης και χαμηλής τάσης. Διακρίνεται σε πάγια χρέωση (που προκύπτει από το ύψος της ισχύος της παροχής που έχει συμφωνηθεί) και σε μεταβλητή χρέωση (βάσει της κατανάλωσης).

Τύπος υπολογισμού: 
(ΜΠΧ(€/kVA/έτος) x kVA x Ημέρες Κατανάλωσης/365) + (ΜΜΧ(€/kWh) x kWh/συνφ) όπου,
ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
kVA: Συμφωνημένη Ισχύς: είναι η ανώτερη ισχύς που έχει συμφωνηθεί και δικαιούται να απορροφά ο πελάτης από το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και αναγράφεται στη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

συνφ: Συντελεστής ισχύος: υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ (>55 kVA) και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)

Ημέρες Κατανάλωσης: Ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης

 

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ):

Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας, β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης (Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), και δ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/23824/23.12.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Οι μοναδιαίες χρεώσεις για τις ΥΚΩ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ):

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 40 ν. 2773/1999, ΦΕΚ Α' 286/22-12-99), το τέλος αυτό προσδιορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων.

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:

Κλίμακα
σε KWh
(για κατανάλωση
120 ημερών)
Σύστημα Μεταφοράς Λοιπές
Χρεώσεις
(€/kWh)
Δίκτυο Διανομής Υπηρεσίες
Κοινής
Ωφέλειας
(€/kWh)
Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκπομπών
Αέριων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ)
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(€/KVA*ΣΙ/Έτος)
Χρέωση
Ενέργειας
(€/kWh)
Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)
(€/KVA*ΣΙ/Έτος)
Χρέωση Ενέργειας
(Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση)
(€/kWh)
0 - 1600 0,00 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,00690 0,01700
1601 - 2000 0,00 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,05000 0,01700
> 2001 0,00 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,08500 0,01700
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ
0 - 1600 0,00 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,00690 0,01700
1601 - 2000 0,00 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,01500 0,01700
> 2001 0,00 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,03000 0,01700
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A

Κλίμακα σε KWh (για κατανάλωση 120 ημερών) Σύστημα Μεταφοράς  Λοιπές Χρεώσεις (€/kWh)  Δίκτυο Διανομής  Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) (€/kWh)
  Χρέωση Ισχύος (€/KVA*ΣΙ/Έτος) Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)εντός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) εκτός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ   Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)(€/KVA*ΣΙ/Έτος) Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) εντός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)εκτός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ Χρέωση  (€/kWh)εντός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ Χρέωση (€/kWh)εκτός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ  
0 - 1600 - - 0,00844 0,00008 5,955 - 0,00348 - 0,0069 0,017
1601 - 2000 - - 0,00844 0,00008 5,955 - 0,00348 - 0,05 0,017
> 2001 - - 0,00844 0,00008 5,955 - 0,00348 - 0,085 0,017
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ
0 - 1600 - - 0,00844 0,00008 5,955 - 0,00348 - 0,0069 0,017
1601 - 2000 - - 0,00844 0,00008 5,955 - 0,00348 - 0,015 0,017
> 2001 - - 0,00844 0,00008 5,955 - 0,00348 - 0,03 0,017

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

Κλίμακα σε KWh (για κατανάλωση 120 ημερών) Σύστημα Μεταφοράς  Λοιπές Χρεώσεις (€/kWh)  Δίκτυο Διανομής  Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (€/kWh) Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) 
  Χρέωση Ισχύος (€/KVA*ΣΙ/Έτος) Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) εντός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) εκτός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ   Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια Χρέωση) (€/KVA*ΣΙ/Έτος) Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)εντός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ Χρέωση Ενέργειας (€/kWh) εκτός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ Χρέωση (€/kWh)εντός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ Χρέωση (€/kWh)εκτός ορίων κατανάλωσης Κ,Ο,Τ  
0 - 1600 - 0,00844 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,00348 - 0,0069 0,017
1601 - 2000 - 0,00844 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,00348 - 0,05 0,017
> 2001 - 0,00844 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,00348 - 0,085 0,017
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ
0 - 1600 - 0,00844 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,00348 - 0,0069 0,017
1601 - 2000 - 0,00844 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,00348 - 0,015 0,017
> 2001 - 0,00844 0,00844 0,00008 5,955 0,00348 0,00348 - 0,03 0,017

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.