Υπολογισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων Φυσικού Αερίου

Intro Generic Bg

Υπολογισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων Φυσικού Αερίου

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Υπολογισμός

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών φυσικού αερίου (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το ελληνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου).

Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:

Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα υψηλής πίεσης. Εισπράττεται από την Protergia σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και από τις ενεργές εκάστοτε συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει ο Προμηθευτής με τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., βάσει των οριζόμενων στην υπ’ αριθμόν 352/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3513/ 1.11.2016) και στην υπ’ αριθμόν 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4737 / 29.12.2017).

Τύπος υπολογισμού:

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh), όπου

Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.

Χρεώσεις Μεταφοράς: 
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης & χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις:

 Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς 2023
(€/kWh)
Σύστημα Μεταφοράς H χρέωση για τη χρήση Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι αναλογική επί της ποσότητας κατανάλωσης, και καθορίζεται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και από τις ενεργές εκάστοτε συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει ο Προμηθευτής, Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (υπ’ αριθ, 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ), όπως εκάστοτε ισχύει,
Ζώνες
Συστήματος Μεταφοράς
Νότια Βόρεια / Βορειοανατολική
Jan-23 0,002360 0,002183
Feb-23 0,002385 0,002206
Mar-23 0,002360 0,002183
Apr-23 0,002369 0,002191
May-23 0,002360 0,002183
Jun-23 0,002369 0,002191
Jul-23 0,002360 0,002183
Aug-23 0,002360 0,002183
Sep-23 0,002369 0,002191
Oct-23 0,002360 0,002183
Nov-23 0,002369 0,002191
Dec-23 0,002360 0,002183

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης. Εισπράττεται από την Protergia σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων της ΡΑΕ. Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.  

Τύπος υπολογισμού

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh), όπου

Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής 

Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής 

Χρεώσεις Διανομής:  

Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Δικτύων Διανομής 2023

Σύστημα Διανομής Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής & μέσης πίεσης, Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής,  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26,09,2016), Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής,
Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή Κατηγορία Χρέωση Δυναμικότητας Χρέωση Ενέργειας
Πελάτη (€/ kW/ Έτος) (€/kWh)
ΑΤΤΙΚΗ Οικιακός 1,1646959095 0,0156350236
ΑΤΤΙΚΗ Εμπορικός 1,1646959095 0,0156350236
ΑΤΤΙΚΗ Βιομηχανικός/CNG 4,6848272863 0,0005336005
ΑΤΤΙΚΗ Κλιμ,/Συμπ, 1,1640563379 0,0028821477
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικιακός 0,4120285990 0,0114071980
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εμπορικός 0,4120285990 0,0114071980
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βιομηχανικός 1,6485344248 0,0001751496
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ CNG 0,0000000000 0,0010293070
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Οικιακός 0,4752493537 0,0116271815
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Εμπορικός 0,4752493537 0,0116271815
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Βιομηχανικός 1,9004480618 0,0001690910
ΘΕΣΣΑΛΙΑ CNG 0,0000000000 0,0008171446
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Οικιακός 0,9380791467 0,0223499271
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εμπορικός 0,9749696305 0,0101732378
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανικός 7,6143802331 0,0006157146
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Διασύνδεση Αττικής-Βοιωτίας 7,5177049858 0,0006130038
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οικιακός 0,7587135653 0,0193478124
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εμπορικός 0,7700254760 0,0078893291
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Βιομηχανικός 4,9083952482 0,0005554449
ΑΝΑΤ, ΜΑΚ, & ΘΡ, Οικιακός 0,5747552275 0,0169439111
ΑΝΑΤ, ΜΑΚ, & ΘΡ, Εμπορικός 0,6312879817 0,0092865824
ΑΝΑΤ, ΜΑΚ, & ΘΡ, Βιομηχανικός 7,0717570184 0,0007055178
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Οικιακός - -
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Εμπορικός - -
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Βιομηχανικός 11,8461445851 0,0007994774
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οικιακός 1,2752172005 0,0229886121
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εμπορικός 1,2717812745 0,0183592125
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Βιομηχανικός 6,7882554863 0,0007517866
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Οικιακός 0,7936419441 0,0193588601
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εμπορικός 0,8162608431 0,0126017502
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανικός 3,5171068149 0,0005764463
ΉΠΕΙΡΟΣ Οικιακός 0,7335496616 0,0151463175
ΉΠΕΙΡΟΣ Εμπορικός 0,7597846397 0,0106570370
ΉΠΕΙΡΟΣ Βιομηχανικός 3,9781008609 0,0004317332

Λοιπές Χρεώσεις 2023

Φόροι & Τέλη Τιμολογίων Φυσικού Αερίου
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)  - έως Απρίλιο 2019: 0 €/kWh
 - από Μάιο 2019 έως Απρίλιο 2020: 0,00048 €/kWh
 - από Μάιο 2020: 0,000197 €/kWh
-από Μάιο 2021: 0  €/kWh
-από Ιανουάριο 2023: 0,00284 €/kWh
-από Ιούνιο 2023: 0,00057 €/kWh
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): 0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης  0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις
Ειδικό Τέλος ΔΕΤΕ 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ, Δεν επιβαρύνεται με Φ,Π,Α,
Φ,Π,Α, 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ και ΕΦΚ)
Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies