Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας

A+ A-

H Protergia έχει οριστεί από τις 21/06/2022 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/21.06.2022 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», ως Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας. Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται (βάσει Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος και έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή ή και αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους. 

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα μετά την παύση εκπροσώπησης από τον τελευταίο Προμηθευτή ή τη λήξη της περιόδου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς τελευταίου καταφυγίου και εφόσον δεν υπάρχει εντολή νέας εκπροσώπησης από Προμηθευτή ή δεν έχει υποβληθεί από τον Πελάτη αίτηση διακοπής της σύνδεσης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργεια από την πλευρά του συνδρομητή, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης και καταβολή εγγύησης. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο καταναλωτής το επιθυμεί, είναι δυνατό να καταρτίσει Σύμβαση Προμήθειας με τον Προμηθευτή της επιλογής του. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση της δήλωσης εκπροσώπησης στο νέο Προμηθευτή, όπως η μέρα αυτή καθοριστεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιηθεί στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας της επιλογής του καταναλωτή.

Η παροχή της Υπηρεσίας αφορά σε διάρκεια δύο (2) ετών αρχόμενη από την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 ως ισχύει.

 

«Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης ρητής νομοθετικής πρόβλεψης που διέπει την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε καθεστώς Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα το άρθρο 138 ν. 4951/2022, οι χρεώσεις προμήθειας σε κυμαινόμενα τιμολόγια με ρήτρα αναπροσαρμογής, δεν εφαρμόζονται για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, βρίσκονται διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα.» 
Σύμφωνα με την ΥΠΕΝ//ΔΗΕ/82792/2782, οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς προσαυξημένο κατά 5%, για τον μήνα Αύγουστο, και εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Η παρούσα απόφαση ισχύει για το διάστημα από 01.08.20222 έως και 31.08.2022.

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.08.2022 
(Για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)
Οι τιμές ανακοινώνονται έως την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής

Κατηγορία Καταναλωτών

Πάγια Χρέωση
Προμήθειας 
(€/μήνα)

Χρέωση
Προμήθειας Ημέρας
(€/kWh)

Χρέωση Προμήθειας Νύχτας
(€/kWh)

Οικιακοί με ημερήσιο 3,15 0,624750 -
Οικιακοί με ημερήσιο και νυχτερινό 3,15

0,624750

0,624750
Εμπορικοί με ημερήσιο 4,73 0,627700 -
Εμπορικοί με ημερήσιο και νυχτερινό 1,05

0,627700

0,619815

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις εκτός διαστήματος Αναστολής
(Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)
Οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς προσαυξημένο κατά 12% ανά κατηγορία Πελατών και αποτυπώνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
 

Κατηγορία Καταναλωτών

Χρέωση
Προμήθειας Ημέρας
(€/kWh)

Χρέωση
Προμήθειας Νύχτας
(€/kWh)

Πάγια Χρέωση
Ημέρας
(€/μήνα)

Πάγια Χρέωση
Νύχτας
(€/μήνα)

Οικιακοί (8kVA) 0,12385

0,08845

0,47320 0,62160
Οικιακοί (25kVA) 0,12385

0,08845

1,48960 0,62160
Μικρές Επιχειρήσεις έως 25kVA (γραφεία, καταστήματα, κοινόχρηστα, εργαστήρια, μικρές βιοτεχνίες, συνεργεία, κ.λπ.) 0,13741

-

0,67200 -
Μικρές Επιχειρήσεις έως 25kVA (νυχτερινά καταστήματα, φούρνοι, κ.λπ.) 0,15148

0,08845

- 0,67200

Οι ανωτέρω χρεώσεις ισχύουν για καταναλώσεις έως 31/07/2022

Πλέον των παραπάνω Χρεώσεων Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, εφαρμόζεται Μοναδιαία Xρέωση Αναπροσαρμογής, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 3 της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/6186/194 (ΦΕΚ Β 420/03.02.2022). Δείτε περισσότερα εδώ.

Κατά τον υπολογισμό των εφαρμοζόμενων Χρεώσεων Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, όπως αυτές ισχύουν, εφαρμόζεται Μοναδιαία Xρέωση Αναπροσαρμογής Καθολικής Υπηρεσίας (Υ) σε €/kWh, 
για τον κάθε μήνα t, η οποία υπολογίζεται βάσει των παρακάτω μεταβλητών:
1. Y= α * x + β, όπου:
• x: ίσο με τον αριθμητικό μέσο όρο της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (Market Clearing Price - MCP) της Προ-Ημερήσιας Αγοράς (Day Ahead Market-DAM) του προηγούμενου μήνα (t-1), που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου
Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market).
• α: Συντελεστής Προσαύξησης, ίσος με 1,15.
• β: Συντελεστής Προσαύξησης, ίσος με 0,0115 €/KWh.
2. L_u: Άνω όριο αναφοράς, ίσο με 0,050 €/kWh.
3. L_d: Κάτω όριο αναφοράς, ίσο με 0,040 €/kWh.
Και ισούται με:
Η Χρέωση είναι ίση με Υ - L_u, όταν το Υ είναι μεγαλύτερο από το άνω όριο L_u. 
Η πίστωση είναι ίση με Υ - L_d όταν το Υ είναι μικρότερο από το κάτω όριο L_d. 
Υπάρχει μηδενική χρέωση όταν το Υ βρίσκεται εντός των ορίων L_d και L_u.
Αναλυτική περιγραφή των Ρητρών Αναπροσαρμογής μπορείτε να βρείτε στο Άρθρο 3 της Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/6186/194 (ΦΕΚ Β 420/03.02.2022)

click2review