Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Protergia

Τρόπος υπολογισμού ρυθμιζόμενων χρεώσεων φυσικού αερίου

A+ A-

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Υπολογισμός

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών φυσικού αερίου (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το ελληνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου).

 
Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:
Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα υψηλής πίεσης. Εισπράττεται από την Protergia σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και από τις ενεργές εκάστοτε συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει ο Προμηθευτής με τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., βάσει των οριζόμενων στην υπ’ αριθμόν 352/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3513/ 1.11.2016) και στην υπ’ αριθμόν 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4737 / 29.12.2017).
 
Τύπος υπολογισμού:
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh), όπου
 
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
 

Χρεώσεις Μεταφοράς: 
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης & χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.

 Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς  (€/kWh)
Σύστημα Μεταφοράς

H χρέωση για τη χρήση Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι αναλογική επί της ποσότητας κατανάλωσης, και καθορίζεται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.  Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (υπ’ αριθ. 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ζώνες Συστήματος Μεταφοράς

Νότια

Βόρεια

Βορειοανατολική

Ιαν-19 0,00412 0,00231 0,00240
Φεβ-19 0,00415 0,00233 0,00242
Μαρ-19 0,00412 0,00231 0,00240
Απρ-19 0,00413 0,00232 0,00241
Μάι-19 0,00412 0,00231 0,00240
Ιουν-19 0,00413 0,00232 0,00241
Ιουλ-19 0,00412 0,00231 0,00240
Αυγ-19 0,00412 0,00231 0,00240
Σεπ-19 0,00368 0,00173 0,00170
Οκτ-19 0,00367 0,00172 0,00169
Νοε-19 0,00368 0,00173 0,00170
Δεκ-19 0,00367 0,00172 0,00169

 

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης. Εισπράττεται από την Protergia σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων της ΡΑΕ. Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.  
 
Τύπος υπολογισμού
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh), όπου
 
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής 
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής 
 
Χρεώσεις Διανομής:  
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του  εγκατεστημένου μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.
Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/kW/Έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)

Αττική Οικιακός Πελάτης 1,1290420000 0,0144818000

Θεσσαλονίκη Οικιακός Πελάτης

0,4527584000 0,0119430000

Θεσσαλία Οικιακός Πελάτης

0,5248681000 0,0130140000

Κεντρική Μακεδονία Οικιακός Πελάτης

0,7959100836

0,0116364555

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Οικιακός Πελάτης

0,5497192911 0,0119108599

Στερεά Ελλάδα Οικιακός Πελάτης

1,2367473741 0,0135230112

 

 

Γεωγραφικό Διαμέρισμα / Περιοχή

Χρέωση Δυναμικότητας
(€/kW/Έτος)

Χρέωση Ενέργειας
(€/kWh)

Αττική Εμπορικός Πελάτης 1,1290420000 0,0144818000
Αττική Βιομηχανικός Πελάτης 4,5489261000

0,0006927000

Αττική Κλιματισμός / συμπαραγωγή Πελάτης 1,1284007000 0,0038057000

Θεσσαλονίκη Εμπορικός Πελάτης

0,4527584000 0,0119430000
Θεσσαλονίκη Βιομηχανικός Πελάτης 1,8112613000 0,0002888000

Θεσσαλία Εμπορικός Πελάτης

0,5248681000 0,0130140000
Θεσσαλία Βιομηχανικός Πελάτης 2,0997597000 0,0003517000

Κεντρική Μακεδονία Εμπορικός Πελάτης

0,8337801293

0,0075718530
Κεντρική Μακεδονία Βιομηχανικός Πελάτης 4,5888944915 0,0004237097

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Εμπορικός Πελάτης

0,6007861749 0,0073851196
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Βιομηχανικός Πελάτης 4,8947259326 0,0004935821

Στερεά Ελλάδα Εμπορικός Πελάτης

1,2481411577

0,0114099549

Στερεά Ελλάδα Βιομηχανικός Πελάτης 7,3227897665 0,0005662006
Κόρινθος Βιομηχανικός Πελάτης 5,8238590506 0,0011828478

Λοιπές χρεώσεις 2019:

Φόροι και τέλη τιμολογίων Φυσικού αερίου

Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ 

 0,000021505 €/kWh

Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)

 έως Απρίλιο 2019: 0 €/kWh 

 από Μάιο 2019: 0,48 €/kWh 

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ)

0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης 

 0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις

Ειδικό Τέλος

 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)