Όροι για Νόμιμη Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1.1 Με τη χρήση της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, αποδέχομαι και συμφωνώ ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS» (εφεξής η «Protergia») ενεργών ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει συλλέξει κατά την υποβολή της παρούσας φόρμας επικοινωνίας και των συνημμένων σε αυτήν στοιχείων, και να τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός») και την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

1.2 Είδη προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας: (α) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διεύθυνση ακινήτου, διεύθυνση αποστολής λογαριασμών, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω παράσχει στην Protergia για την ταυτοποίησή μου και την επικοινωνία της Protergia με εμένα, στοιχεία υπαγωγής μου σε ειδική κατηγορία πελάτη από τους αρμόδιους διαχειριστές (π.χ. ευάλωτος πελάτης ή δικαιούχος κοινωνικού οικιακού τιμολογίου), αντίγραφα συμβάσεων σύνδεσης με τους αντίστοιχους διαχειριστές, βεβαίωση έναρξης εργασιών στην Εφορία (σε περίπτωση σύμβασης προμήθειας για επαγγελματική χρήση), ειδικά χαρακτηριστικά που δικαιολογούν την παροχή συγκεκριμένου τιμολογίου (π.χ. διατήρηση συμβατικής σχέσης με συγκεκριμένο τρίτο πρόσωπο) (β) στοιχεία του μετρητή της εγκατάστασης, για την οποία έχει ή πρόκειται να συναφθεί σύμβαση προμήθειας, αριθμός παροχής, αποδεικτικό νόμιμης χρήσης της εγκατάστασης (π.χ. μισθωτήριο, τίτλος ιδιοκτησίας), αντίγραφο μερίδας υποθηκοφυλακείου, λογαριασμοί Protergia ή λογαριασμοί προηγούμενου προμηθευτή, δεδομένα κατανάλωσης που λαμβάνονται από εμένα ή/και τους αρμόδιους διαχειριστές για ταυτοποίηση και επαλήθευση, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών που γνωστοποιώ στην Protergia, στοιχεία συναλλαγών και εκτέλεσης πληρωμών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης με την Protergia, στοιχεία που αφορούν στην επικοινωνία μου με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Protergia (συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων, παραπόνων κ.λπ.).

1.3 Σκοποί Επεξεργασίας: (α) διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης συμβατικής σχέσης (β) διαχείριση προσυμβατικής σχέσης (στάδιο προετοιμασίας για τη σύναψη συμβατικής σχέσης), (γ) διασφάλιση της συμμόρφωσης της Protergia με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της (φορολογικές, ασφαλιστικές, τελωνειακές, λογιστικές, κ.λπ.), καθώς και την διασφάλιση των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της όπως η διαβίβαση δεδομένων σε αρμόδιες αρχές.

1.4 Νομικές βάσεις επεξεργασίας: Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία εκ των ακόλουθων: (α) έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεση του προσώπου (Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού), (β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Protergia ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Protergia (Άρθρο 6 (1) (γ) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού).

1.5 Αποδέκτες και διαβιβάσεις: Αποδέχομαι ότι η Protergia ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ή σε τρίτους, σε δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες ως άνω σκοπούς. Περαιτέρω, αποδέχομαι ότι η Protergia ενδέχεται να αναθέτει μέρος ή όλη την επεξεργασία σε τρίτα μέρη (Εκτελούντες την Επεξεργασία) συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υπαλλήλων αυτών και συγκεκριμένα: (i) σε μέρη που έχουν συμβληθεί με την Protergia για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης, υπηρεσιών τήρησης αρχείου, υπηρεσιών πληροφορικής, και (ii) σε μέρη που έχουν συμβληθεί με την Protergia για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και της ικανότητας του πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από σύμβαση προμήθειας με την Protergia. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Protergia διασφαλίζει μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι εάν και εφόσον έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τηρείται επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία τους.

1.6 Χρόνος Τήρησης Δεδομένων: Αποδέχομαι ότι η Protergia τηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

1.7 Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: Η Protergia εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα του προσώπου.

1.8 Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Σε περίπτωση που το πρόσωπο δηλώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Protergia, έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ.

1.9 Δικαιώματα υποκειμένου:

(α) Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί εάν η Protergia επεξεργάζεται δεδομένα του, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,

(β) Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επικαιροποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση των  προσωπικών του δεδομένων, (γ) Δικαίωμα διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο),

(δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση,

(ii) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητά αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών,

(iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και

(iv) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Protergia και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται στην επεξεργασία,

(ε) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όταν αυτή βασίζεται: (α) στην νομική βάση (Άρθρο 6 (1) (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού) η οποία θα ικανοποιηθεί εκτός εάν η Protergia καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους,

(στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να λάβει χωρίς χρέωση τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφή ή να αιτηθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβαστούν τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

(ζ) Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αιτηθεί στην εξαίρεσή του από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

1.10 Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων/Αρμόδια Αρχή: Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η «Μυτιληναίος Α.Ε.», με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος 8 ΤΚ 151 25. Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω mail στη διεύθυνση DPO@mytilineos.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Μυτιληναίος Α.Ε., Υπόψη DPO, Αρτέμιδος 8, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι. Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή: Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να προσφύγει στην αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή για τα θέματα αυτά είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, Internet Site: www.dpa.gr, Τηλ.: 210 6475 600, Fax: 210 6475 628.