Λοιπές Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων

Λοιπές Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων

(α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης - ΕΦΚ (Ν. 2960/01) 

Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπόκειται σε ΦΠΑ

Τύπος υπολογισμού: τιμή ΕΦΚ x kWh

(β) Ειδικό τέλος 5/1000 - ΔΕΤΕ (Ν. 2093/1992) 

Το ΔΕΤΕ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του ΕΦΚ. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ.

Τύπος υπολογισμού: ΔΕΤΕ= (Α +Β + ΕΦΚ – ΕΤΜΕΑΡ) *5/1000 

(γ) Δημοτικά Τέλη - Δημοτικοί Φόροι - Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 25/1975, 
Ν. 2130/1993)

Η χρέωση των δημοτικών τελών (ΔΤ) του δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χρεώνονται στους έναντι και εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.

Για ΔΤ, ΔΦ:
[(τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή ΔΤ ή ΔΦ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)] / 365 ημέρες

Για ΤΑΠ:

[(τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)] / 365 ημέρες 

(δ) Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση – ΕΡΤ (ΦΕΚ 44A/29.04.2015)
 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4324 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ/44A/ 29.04.2015) όλοι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι υποχρεωμένοι από την 29.04.2015, να εισπράττουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε. . 

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους ανέρχεται στο ποσό των 3€ μηνιαίως (δηλαδή 36€ το χρόνο) ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται