Χρήσιμες πληροφορίες για TTF

Υπολογισμός Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Protergia

Υπολογισμός Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Protergia

Τιμολόγιο

Πάγιο

(€/μήνα)

Τιμή Προμήθειας Φυσικού Αερίου

(€/kWh)

Φυσικό Αέριο

Οικιακό Αυτόνομο

1,0

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [ 0,01 €/kWh ]

Φυσικό Αέριο

Οικιακό Κοινόχρηστο

1,0

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [ 0,01 €/kWh ]

Φυσικό Αέριο

Εμπορικό

1,0

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + [ 0,01 €/kWh ]

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Χρήσιμες πληροφορίες για TTF:

(α)        Τι είναι το TTF;

Το TTF είναι το εικονικό σημείο συναλλαγών Τitle Transfer Facility ή Ταμείο Μεταφοράς Τίτλων της Ολλανδίας, που χρησιμοποιείται ως αγορά αναφοράς φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εμπορεύεται σε €/MWh.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική) δε χρησιμοποιούν πλέον ως δείκτη τιμολόγησης φυσικού αερίου τα προϊόντα πετρελαίου, αλλά τις τιμές προθεσμιακών προϊόντων φυσικού αερίου που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και εμπορίας στο ΤΤF.

 

(β)        Πώς επηρεάζει ο δείκτης TTF τις ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας της Protergia;

Για τον υπολογισμό της τιμής μονάδας των ανταγωνιστικών χρεώσεων προμήθειας της Protergia, λαμβάνεται υπόψη για κάθε ημερολογιακό μήνα κατανάλωσης, η μοναδιαία τιμή TTF του εκάστοτε μήνα, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα EEX Monthly Index «https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/indices» διαιρούμενη με το 1.000 και προσαυξανόμενη με το περιθώριο εμπορίας.

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ιστορικές μοναδιαίες τιμές TTF στην ιστοσελίδα της Protergia, εδώ.

 

(γ)        Πώς μπορώ να δω τη μοναδιαία τιμή  TTF ;

Μπορείτε να βρείτε όλες τις ιστορικές μοναδιαίες τιμές TTF στην ιστοσελίδα της Protergia, εδώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τη μοναδιαία τιμή TTF στην ιστοσελίδα του ΕΕΧ στο σύνδεσμο «https://www.eex.com/en/market-data/natural-gas/indices» όπου στην αναδιπλούμενη λίστα, επιλέγετε το «EEX MONTHLY INDEX», στο πεδίο ημερομηνίας επιλέγετε την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα (π.χ. για την εύρεση της μοναδιαίας τιμής TTF του Ιανουαρίου 2023, επιλογή της ημερομηνίας 29/12/2022 ως την προτελευταία εργάσιμη του προηγούμενου μήνα), και στη στήλη «Price» θα εμφανιστεί η μοναδιαία τιμή του TTF, στην γραμμή που ο δείκτης της στήλης Index αναγράφει TTF.

Αλλαγή συγκατάθεσης Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης Cookies