Επαγγελματικό Ρεύμα Μέσης Τάσης

Για τους πελάτες Μέσης Τάσης, η Protergia προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κατανάλωσης κάθε εγκατάστασης.

Με βάση τα δεδομένα κατανάλωσης ενός πλήρους έτους, αναλύουμε το ενεργειακό σας προφίλ, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε την καλύτερη δυνατή πρόταση για την επιχείρησή σας.

Mvpplus Header

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται:

η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

οι Απώλειες Δικτύου Διανομής

η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου

(Άρθρο 23 Ν. 4414/2016)

οι Λοιπές προσαυξήσεις

(ΛΠ2, ΛΠ3)

η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών

(Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού Άρθρου 143 Ν.4001/2011)

και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ),

όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

  ΧΧΣ ΧΧΔ  ΥΚΩ  ΕΤΜΕΑΡ
  Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
(ΜΠΧ)
Μοναδιαία Μεταβλητή Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
(ΜΠΧ)
Μοναδιαία Μεταβλητή
Χρέωση (ΜΜΧ)
Κατηγορία Χρέωση Ισχύος
(€/MW Ισχύος
Χρέωσης ανά μήνα)
Χρέωση (ΜΜΧ) Χρέωση με
την Ισχύ
Σύνδεσης
(καταναλωτές
χωρίς ΩΜ) (€/kVA/έτος)
Χρέωση με
τη μέση ισχύ
στην Αιχμή
(καταναλωτές
με ΩΜ) (€/kVA/έτος/cosφ)
Χωρίς
μέτρηση
αέργων
(καταναλωτές
χωρίς ΩΜ) (€ cents/kWh)
Με μέτρηση
αέργων
(καταναλωτές
με ΩΜ) (€ cents/kWh/cosφ)
Μοναδιαία Χρέωση (€/MWh) Μοναδιαία Χρέωση (€/MWh)
Πελάτες ΜΤ 3,240 -   42,826   0,413 4,14 για > 13GWh/έτος         6,91 για < 13 GWh/έτος 2,47 για > 13GWh/έτος         8,78 για < 13 GWh/έτος
MΤ Αγροτικοί με ΩΜ       -   - 5,46 8,6

Για τις ΧΧΣ, εφαρμόζονται επιπλέον εκπτώσεις (βλέπε εγχειρίδιο Χρεώσεων ΧΧΣ του ΚΔΕΣΜΗΕ, παρ. 3.3) σύμφωνα με μεθοδολογία που περιγράφεται στο σχετικό εγχειρίδιο

Περίοδοι Αιχμής Φορτίου Δικτύου

Για τον καθορισμό των Περιόδων Αιχμής Φορτίου Δικτύου της παρ. 1 του άρθρου 134 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ για τον υπολογισμό της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) κατά το άρθρο 22 του Εγχειριδίου Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου, ισχύουν οι κάτωθι περίοδοι αιχμής (Οι Περίοδοι Αιχμής Φορτίου του Δικτύου ισχύουν μόνον για τις εργάσιμες ημέρες.
Δεν εφαρμόζονται για τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες):

Πίνακας 1, Περίοδοι Αιχμής Φορτίου Δικτύου
Ημέρα έναρξης Ημέρα λήξης Ώρα
έναρξης
Ώρα
λήξης
Ώρα
έναρ-
ξης
Ώρα
λήξης
Αριθμός
ωρών ανά
ημέρα
1η Ιανουαρίου 15η Φεβρουαρίου 10:00 14:00 18:00 21:00 7
16η Φεβρουαρίου 15η Μαΐου 10:00 14:00     4
16η Μαΐου 15η Αυγούστου 11:00 17:00     6
16η Αυγούστου 15η Νοεμβρίου 12:00 14:00 19:00 21:00 4
16η Νοεμβρίου 31η Δεκεμβρίου 10:00 14:00 18:00 21:00 7

Χρεώσεις

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.  

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν τις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή τις χρεώσεις συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις χρεώσεις δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τις χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας). Στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τιμολογείται επιπλέον το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.). Οι Λοιπές Επιβαρύνσεις είναι χρεώσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τη διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς και τη διασφάλιση επάρκειας ισχύος.

Λοιπές Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων

Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος:
(α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης – ΕΦΚ (Ν.3336/05)
(β) Ειδικό Τέλος Ν.2093/1992 (ΔΕΤΕ)
(γ) Δημοτικά Τέλη – Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν.25/1975, Ν.2130/1993)
(δ) ΕΡΤ (ΦΕΚ 44Α / 29.04.2015)

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Ξεκινήστε τώρα!

Συμπληρώστε τα στοιχεία της επιχείρησης σας και θα σας καλέσουμε άμεσα!

Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
This field is required*
This field is required*
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους