Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

A+ A-

Philosophy

Dynamic personality, passion for work, the drive to distinguish themselves and the aspiration to make an active contribution to the achievement of our company's goals. They must also be able to meet the requirements of a constantly changing and demanding work environment with maturity and dependability.

We invest in our people, both young and experienced professionals, offering to them access to know-how, top-quality work conditions and opportunities for development and a professional career in an environment with international visibility.

If you wish to join the workforce of Protergia, please send us your CV. You can submit it for a specific job or you can request its registration in the company's database of active CVs.

 

Job Vacancies

Currently there are no job openings available.

Alternatively, you can send your resume by e-mail at hr@protergia.gr  

Μηχανικός Μηχανολογικής Συντήρησης Ενεργειακού Κέντρου Αγ. Νικολάου

(Κωδικός Θέσης: ΜΜΣΕΚ0819)

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συντήρησης του Ενεργειακού Κέντρου στον οποίο αναφέρεται
 • Είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και υλοποίηση της επεμβατικής, προληπτικής και βελτιωτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Συμμετέχει στη σύνταξη του προγράμματος συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και των εγχειριδίων Ο&Μ
 • Παρακολουθεί και επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών μηχανολογικής συντήρησης που εκτελούνται από τους εργολάβους
 • Φροντίζει για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών/υλικών και προβαίνει στις σχετικές αιτήσεις για την προμήθειά τους, σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο Συντήρησης
 • Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού του τμήματός του
 • Επιβλέπει και καθοδηγεί το προσωπικό της μηχανολογικής συντήρησης με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των μεθόδων/πρακτικών συντήρησης του εξοπλισμού
 • Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας (περιλαμβάνει και το προσωπικό που διαχειρίζεται) στην εργασία

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
 • Προϋπηρεσία 3-5 έτη σε θέση Μηχανικού Συντήρησης σε βιομηχανικό εξοπλισμό (εμπειρία σε Θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Απαραίτητες Γνώσεις: μηχανολογίας, ρευστομηχανικής, θερμοδυναμικής, ατμοπαραγωγών, μηχανές εσωτερικής/ εξωτερικής καύσης, σύγχρονες & ασύγχρονες ηλεκτρικές μηχανές
 • Ευχέρεια επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα και διάθεση συνεργασίας
 • Ικανότητα άμεσης επέμβασης και επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Ικανότητα ορθής διαχείρισης χρόνου, ιεράρχησης προτεραιοτήτων και ανάθεσης αρμοδιοτήτων
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ (MS Office)
 • Επιθυμητή γνώση χειρισμού προγράμματος SAP