Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Υπολογισμός ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης

A+ A-

• Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε υψηλή τάση μέσω των πυλώνων από τα εργοστάσια παραγωγής στους υποσταθμούς των αστικών περιοχών, ώστε στη συνέχεια μέσω του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υπό μέση και χαμηλή τάση να φθάσει η ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές της χώρας.

Τύπος υπολογισμού: 
(ΜΠΧ(€/kW/μήνα) x kW x Ημέρες Κατανάλωσης/30) 
όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
kW: καταμετρηθείσα μέγιστη τιμή της μέσης ωριαίας ζήτησης κατά την περίοδο κατανάλωσης τις ώρες αιχμής (11:00 - 14:00)
Ημέρες Κατανάλωσης: Ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης

• Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Η χρέωση αυτή καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσης και χαμηλής τάσης. Διακρίνεται σε χρέωση ισχύος και σε χρέωση ενέργειας.

Τύπος υπολογισμού
(ΜΠΧ(€/kW/μήνα) x kW x Ημέρες Κατανάλωσης/30) + (ΜΜΧ(€/kWh) x kWh/συνφ) όπου,

ΜΠΧ: Μοναδιαία Πάγια Χρέωση
ΜΜΧ: Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση
kWh: κιλοβατώρες που έχουν καταναλωθεί κατά την περίοδο κατανάλωσης
kW: καταμετρηθείσα μέγιστη τιμή της μέσης ωριαίας ζήτησης κατά την περίοδο κατανάλωσης τις ώρες αιχμής (11:00 - 14:00)
συνφ: Συντελεστής ισχύος : υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας.
Ημέρες Κατανάλωσης: Ο αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης

• Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ): 

Ως ΥΚΩ έχουν χαρακτηρισθεί, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία οι υπηρεσίες: α) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών, με τιμολογήσεις ίδιες ανά κατηγορία καταναλωτών με αυτές της ηπειρωτικής χώρας, β) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύτεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο» (Κ.Ο.Τ.) σε ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει σχετικής υπουργικής απόφασης (Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει), και δ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό «Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης» (Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/23824/23.12.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής). Οι μοναδιαίες χρεώσεις για τις ΥΚΩ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τύπος υπολογισμούkWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

• Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ):

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 40 ν. 2773/1999, ΦΕΚ Α' 286/22-12-99), το τέλος αυτό προσδιορίζεται για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αποτελεί τη συνεισφορά όλων μας στη μείωση εκπομπών αερίων. 

Τύπος υπολογισμού: kWh x Μοναδιαία χρέωση (€/kWh)

click2review