Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Τοπικές κοινωνίες

A+ A-

Αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία και η ανάπτυξή μας, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι συνυφασμένη σε μεγάλο βαθμό με την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούμαστε. Για το λόγο αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση:

1. στη συμμετοχή μας, όπου είναι εφικτό, στη δημιουργία εισοδημάτων μέσω κοινωνικών επενδύσεων και τοπικών οικονομικών πρωτοβουλιών.
2. στη συμβολή μας για την οικοδόμηση σχέσεων σεβασμού, εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς μέσω της  ενίσχυσης των Δήμων και των τοπικών φορέων για έργα υποδομής κοινής ωφέλειας και πολιτισμικές δράσεις που πραγματοποιούνται κυρίως κατά τη φάση κατασκευής των έργων μας.
3. στην προσπάθειά μας για την προώθηση της παιδείας, της υγείας και του πολιτισμού προς τους τοπικούς πληθυσμούς, ενέργειες που συνάδουν με την αρχή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

 

Διοικητική Πρακτική

Στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, πέρα από τη συμβολή μας στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αποβλέπουμε στην προαγωγή της ισόρροπης και πολύπλευρης ανάπτυξής τους, στηρίζοντας συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και αθλητική τους ζωή. Η κοινωνική πολιτική της εταιρείας, εκφράζεται, πέρα από την πάγια θέση μας για ενίσχυση του Πολιτισμού, του Αθλητισμού και της Επιχειρηματικότητας, και, με συντονισμένες δράσεις οικονομικής και τεχνικής αρωγής σε θέματα τοπικών υποδομών.

 

Σε ετήσια βάση, συμβάλλουμε στην επίλυση μιας σειράς κοινωνικών ζητημάτων, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την κοινωνική συνοχή, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.

 

Συμβάλλουμε στην υλοποίηση έργων τοπικής υποδοµής µε οικονομικούς, τεχνικούς και άλλους πόρους.

 

Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος των τοπικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

 

Ενισχύουμε την τοπική πολιτιστική ζωή και εκπαίδευση.

 

Η προσπάθειά μας για την ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων συνεργασίας με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, μας οδηγεί στην οριοθέτηση των κοινωνικών μας στόχων που αφορούν στη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ», τις «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» καθώς και στην «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ». Επίσης, λειτουργώντας ως «ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ», προσανατολιζόμαστε στον περιορισμό της έκθεσής των εταιρειών μας σε συνθήκες διαφθοράς, σχεδιάζουμε μέτρα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης τέτοιων περιστατικών συμμετέχοντας σε διεθνή πρότυπα πρόληψης, τηρούμε τους κανόνες της αγοράς και ενισχύουμε τη διαφάνεια με την ενεργή συμμετοχή και το διάλογο των Ενδιαφερόμενων Μερών μας. Συμμετέχουμε ενεργά και με συνέπεια σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων, καθώς και επί σχεδίων αποφάσεων και κανονισμών στον τομέα της ενέργειας που αφορούν άμεσα στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

click2review