Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Φυσικού Αερίου - Υπολογισμός

A+ A-

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών φυσικού αερίου (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου και το ελληνικό δίκτυο διανομής φυσικού αερίου).

 
Για χρήση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς:
Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα υψηλής πίεσης. Εισπράττεται από την Protergia σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδεται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και από τις ενεργές εκάστοτε συμβάσεις δέσμευσης δυναμικότητας που έχει συνάψει ο Προμηθευτής με τον Δ.Ε.Σ.Φ.Α., βάσει των οριζόμενων στην υπ’ αριθμόν 352/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3513/ 1.11.2016) και στην υπ’ αριθμόν 997/2017 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4737 / 29.12.2017).
 
Τύπος υπολογισμού:
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (€/MWh/Ημέρα/Έτος) + Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου (€/MWh), όπου
 
Συντελεστής Χρέωσης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας: Χρέωση αναλογική της Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης ή Παραλαβής που δεσμεύει Χρήστης Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
Συντελεστής Χρέωσης Μεταφερόμενης Ποσότητας Φυσικού Αερίου: Χρέωση αναλογική της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που παραδίδεται από Χρήστη Μεταφοράς σε Σημείο Εισόδου ή παραλαμβάνεται από αυτόν σε Σημείο Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και της Σύμβασης Μεταφοράς που έχει συνάψει με τον Διαχειριστή.
 

Χρεώσεις Μεταφοράς: 
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μέσης & χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α) για τη χρήση των Δικτύων Μεταφοράς. Αφορά σε χρεώσεις που καθορίζονται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ (ΦΕΚ 3181/4-1—2016) και των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 352/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.

 Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Συστήματος Μεταφοράς  (€/kWh)
Σύστημα Μεταφοράς

H χρέωση για τη χρήση Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου είναι αναλογική επί της ποσότητας κατανάλωσης, και καθορίζεται από τους Συντελεστές Χρέωσης Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.  Η χρέωση αυτή προκύπτει βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (υπ’ αριθ. 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ), όπως εκάστοτε ισχύει.

Ζώνες Συστήματος Μεταφοράς

Νότια

Βόρεια / Βορειοανατολική

Ιαν-22 1,771 1,635
Φεβ-22 1,789 1,652
Μαρ-22 1,771 1,635
Απρ-22 1,777 1,641
Μαϊ-22 1,771 1,635
Ιουν-22 1,777 1,641
Ιουλ-22 1,771 1,635
Αυγ-22 1,771 1,635
Σεπ-22 1,777 1,641
Οκτ-22 1,771 1,635
Νοε-22 1,777 1,641
Δεκ-22 1,771 1,635

 

Για χρήση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής:

Η χρέωση αυτή αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης. Εισπράττεται από την Protergia σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής (Εταιρείες Διανομής Φυσικού Αερίου) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων της ΡΑΕ. Οι τιμές προέρχονται από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.  
 
Τύπος υπολογισμού
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (€/MWh/h) + Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (€/MWh), όπου
 
Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας: Πάγια Χρέωση (Χρέωση Δυναμικότητας, υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου στο Σημείο Παράδοσης μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής 
Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας: Αναλογική χρέωση (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) για τη χρήση του Δικτύου Διανομής 
 
Χρεώσεις Διανομής:  
Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής. Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της δυναμικότητας του  εγκατεστημένου μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.
 
 


 Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Δικτύων Διανομής 2022
Σύστημα Διανομής Αφορά στην διακίνηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα χαμηλής & μέσης πίεσης. Εισπράττονται από τον Προμηθευτή σύμφωνα με τη νομοθεσία και αποδίδονται  στους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής  (Εταιρείες Διανομής Αερίου - ΕΔΑ) για τη χρήση των Δικτύων Διανομής.  Οι χρεώσεις περιλαμβάνουν  Χρέωση  Ενέργειας (υπολογιζόμενη επί της ποσότητας κατανάλωσης) & Χρέωση Δυναμικότητας (υπολογιζόμενη επί της  δυναμικότητας του  εγκατεστημένου  μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης) βάσει των αποφάσεων ΡΑΕ 346/2016 και 347/2016 (ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016). Οι τιμές  προέρχονται  από τις αντίστοιχες ΕΔΑ κάθε περιοχής.
Γεωγραφικό
Διαμέρισμα
Βασική
Κατηγορία
Πελάτη
ΣΔΔ 2021
(€/kWh/h)
ΣΕΔ 2021
(€/kWh)
ΣΔΔ 2022
(€/kWh/h)
ΣΕΔ 2022
(€/kWh)
ΑΤΤΙΚΗ Οικιακός 1,05730540 0,01419340 1,05730540 0,01419340
ΑΤΤΙΚΗ Εμπορικός 1,05730540 0,01419340 1,05730540 0,01419340
ΑΤΤΙΚΗ Βιομηχανικός/CNG 4,25286390 0,00048440 4,25286390 0,00048440
ΑΤΤΙΚΗ Κλιμ./Συμπ. 1,05672480 0,00261640 1,05672480 0,00261640
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικιακός 0,37403760 0,01035540 0,37403760 0,01035540
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εμπορικός 0,37403760 0,01035540 0,37403760 0,01035540
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βιομηχανικός 1,49653170 0,00015900 1,49653170 0,00015900
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ CNG 0,00000000 0,00093440 0,00000000 0,00093440
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Οικιακός 0,43142910 0,01055510 0,43142910 0,01055510
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Εμπορικός 0,43142910 0,01055510 0,43142910 0,01055510
ΘΕΣΣΑΛΙΑ Βιομηχανικός 1,72521770 0,00015350 1,72521770 0,00015350
ΘΕΣΣΑΛΙΑ CNG 0,00000000 0,00074180 0,00000000 0,00074180
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Οικιακός 0,85158378 0,02028916 0,85158378 0,02028916
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Εμπορικός 0,88507279 0,00923522 0,88507279 0,00923522
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανικός 6,91229811 0,00055894 6,91229811 0,00055894
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Διασύνδεση Αττικής-Βοιωτίας 6,82453678 0,00055648 6,82453678 0,00055648
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οικιακός 0,68875656 0,01756385 0,68875656 0,01756385
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εμπορικός 0,69902546 0,00716190 0,69902546 0,00716190
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Βιομηχανικός 4,45581783 0,00050423 4,45581783 0,00050423
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡ. Οικιακός 0,52176006 0,01538160 0,52176006 0,01538160
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡ. Εμπορικός 0,57308022 0,00843032 0,57308022 0,00843032
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡ. Βιομηχανικός 6,41970734 0,00064047 6,41970734 0,00064047
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Οικιακός        
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Εμπορικός        
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Βιομηχανικός 10,75387364 0,00072576 10,75387364 0,00072576
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οικιακός 1,15763610 0,02086895 1,15763610 0,02086895
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εμπορικός 1,15451698 0,01666641 1,15451698 0,01666641
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Βιομηχανικός 6,16234600 0,00068247 6,16234600 0,00068247
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Οικιακός 0,72046438 0,01757388 0,72046438 0,01757388
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εμπορικός 0,74099771 0,01143981 0,74099771 0,01143981
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Βιομηχανικός 3,19281282 0,00052330 3,19281282 0,00052330
ΉΠΕΙΡΟΣ Οικιακός 0,66591289 0,01374975 0,66591289 0,01374975
ΉΠΕΙΡΟΣ Εμπορικός 0,68972888 0,00967441 0,68972888 0,00967441
ΉΠΕΙΡΟΣ Βιομηχανικός 3,61130102 0,00039193 3,61130102 0,00039193

Λοιπές χρεώσεις 2021:Λοιπές Χρεώσεις 2021
Φόροι & Τέλη Τιμολογίων Φυσικού Αερίου
Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ)  - έως Απρίλιο 2019: 0 €/kWh
 - από Μάιο 2019 έως Απρίλιο 2020: 0,00048 €/kWh
 - από Μάιο 2020: 0,000197 €/kWh
-από Μάιο 2021: 0  €/kWh

 
Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): 0,00108 €/kWh για χρήση θέρμανσης  0,005400 €/kWh για εμπορική και λοιπές οικιακές χρήσεις
Ειδικό Τέλος ΔΕΤΕ 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 6% επί της συνολικής αξίας των τιμολογίων Φυσικού Αερίου πλην του ειδικού τέλους (χρεώσεις προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ)
click2review