Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia On - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

A+ A-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η MYTILINEOS με έδρα την οδό Αρτέμιδος 8 στο Μαρούσι, ως υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων για τους παρακάτω σκοπούς:

- να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά για να συναφθεί σύμβαση μαζί σας για υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου,

- να σας προτείνει επιλογές ρύθμισης - διακανονισμού οφειλής για υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου (αφορά υφιστάμενους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου) και να σας παρέχει την δυνατότητα υποβολής σχετικού αιτήματος για την σύναψη διακανονισμού.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι τα παρακάτω:

Στοιχεία αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο, email), τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αριθμός παροχής φυσικού αερίου, στοιχεία ακινήτου προς σύνδεση, τελευταίος λογαριασμός προηγούμενου παρόχου, απόδειξη εξόφλησης τελευταίου λογαριασμού, ΑΦΜ, ταυτότητα, ενδείξεις μετρητή.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, περίοδος τήρησης δεδομένων

Η MYTILINEOS εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, όπως κρυπτογραφημένη διαβίβαση, διαβαθμισμένη πρόσβαση σε εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης, αποθήκευση σε ασφαλείς και κρυπτογραφημένες βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από την επίτευξη του σκοπού, δηλαδή τη σύναψη σύμβασης, και πάντως όχι μεγαλύτερο των 6 μηνών και κατόπιν διαγράφονται με ασφαλή διαδικασία.

Διαβιβάσεις

Δεν γίνονται διαβιβάσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών οι οποίες διαθέτουν επάρκεια για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Η MYTILINEOS δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις: ελέγχου από εσωτερικό ή εξωτερικό έλεγχο, επιβολή από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την διερεύνηση και τη σύναψη σύμβασης (GDPR άρθρο 6 παρ. 1β). Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητηθούν στοιχεία από ελεγκτικές ή άλλες αρχές, η βάση επεξεργασίας είναι η έννομη υποχρέωση της MYTILINEOS (GDPR άρθρο 6 παρ. 1γ) και τέλος σε περίπτωση δικαστικών ή άλλων διενέξεων της MYTILINEOS με τρίτους, κατά τις οποίες χρειαστούν στοιχεία για την υπεράσπιση αυτής, εφαρμόζεται το υπέρτερο έννομο συμφέρον της MYTILINEOS. (GDPR άρθρο 6 παρ. 1 στ)

Περαιτέρω πληροφορίες

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να (i) έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σας ή/και (ii) να αιτηθείτε τη διόρθωση, τη διαγραφή, τον περιορισμό επεξεργασίας ή το κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων σας ή/και (iii) να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά ή σε περίπτωση ερωτήσεων ή παραπόνων που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με το dpo@mytilineos.gr. Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην Εταιρεία πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

Εδώ https://www.protergia.gr/el/data-protection-policy μπορείτε να δείτε τη γενική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Protergia.

click2review