Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia On - Όροι Χρήσης

A+ A-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η υποβολή στοιχείων επικοινωνίας και δικαιολογητικών εκ μέρους του κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί την εφαρμογή Protergia ON (εφεξής ο «Χρήστης») γίνεται στο πλαίσιο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Χρήστη για τα προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος της MYTILINEOS S.A./Protergia (η «Εταιρεία») ή στο πλαίσιο εκτέλεσης/λειτουργίας της συμβατικής σχέσης με την Εταιρεία (πχ. υποβολή αιτημάτων εξυπηρέτησης). Σημειώνεται ότι για την σύναψη σύμβασης προμήθειας απαιτείται η υποβολή της αίτησης προσφοράς προμήθειας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει (ΦΕΚ Β’832/2013).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ANDROID ή iPHONE

 

(α)   Η εφαρμογή Protergia ON (εφεξής η «Εφαρμογή») είναι ιδιόκτητη εφαρμογή λογισμικού της © MYTILINEOS S.A./Protergia (εφεξής η «Εταιρεία») που διατίθεται δωρεάν στους Χρήστες συσκευών (smartphones) Android ή iPhone για προσωπική, μη-κερδοσκοπική χρήση, όπως ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, για τον σκοπό της ηλεκτρονικής υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενημέρωση με σκοπό τη σύναψη σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος με την Εταιρεία ή την υποβολή αιτημάτων εξυπηρέτησης εκ μέρους υφιστάμενων πελατών στο πλαίσιο εκτέλεσης/λειτουργίας της συμβατικής σχέσης με τον Χρήστη. H Εφαρμογή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του Google Play store ή του App Store της Apple.

(β)  Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στην Εφαρμογή ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στην Εφαρμογή (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα της συσκευής smartphone, λογισμικό (software), δυσλειτουργία της Εφαρμογής ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από την συσκευή ή από τη σύνδεση δικτύου. Η Εταιρεία θα ενεργεί καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία της Εφαρμογής, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την Εφαρμογή μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Εφαρμογής να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι κατά το δυνατόν επικαιροποιημένες. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του Χρήστη της Εφαρμογής για ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω έλλειψης σαφήνειας, ακρίβειας, αρτιότητας ή/και λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών. Η Εταιρεία καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα της Εφαρμογής. Οι Χρήστες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της Εφαρμογής με/ ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό Χρηστών που προσπαθούν να κάνουν χρήση της Εφαρμογής της Εταιρείας ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημιά (θετική ή αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από τη χρήση της Εφαρμογής ή την αδυναμία πρόσβασης Χρηστών σε αυτή, την παύση λειτουργίας του συνόλου ή τμήματος αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της, ή απώλεια του περιεχομένου της ή την ύπαρξη λαθών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί οποτεδήποτε το δικαίωνα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τμήμα ή το σύνολο της Εφαρμογής για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

(γ)   Η Εταιρεία δηλώνει και ο Χρήστης αποδέχεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος, με την χρήση της Εφαρμογής, για:

(γ1)       την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης προμήθειας δεν υποκαθιστά την υποβολή αίτησης προσφοράς προμήθειας της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες όπως ισχύει (ΦΕΚ Β’ 832/2013),

(γ2)       τη σύναψη σύμβασης με ορισμένο περιεχόμενο δεν δεσμεύει, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, την Εταιρεία ως προς την αποδοχή του εν λόγω περιεχομένου.

(δ)  Συγκεκριμένη ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, που λαμβάνει χώρα στην εφαρμογή, γίνεται στην οθόνη "Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα".

(ε)  Οι Χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Εφαρμογής. Σε περίπτωση παράνομης ή / και αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης της Εφαρμογής, οι σχετικοί Χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε της ζημία. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία των σχετικών δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Τα υποδείγματα αιτήσεων που εμπεριέχονται στην Εφαρμογή καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται δυνάμει αυτών δύναται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από την Εταιρεία κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι Χρήστες / επισκέπτες της Εφαρμογής απαγορεύεται να τροποποιούν ή παραποιούν τα υποδείγματα των αιτήσεων που περιέχονται στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά των υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.

(στ)  Η Εφαρμογή έχει δημιουργηθεί με την δέουσα τεχνική επιμέλεια, η Εταιρεία ωστόσο δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι αδιάκοπη και απαλλαγμένη από τεχνικά σφάλματα.

(ζ)    H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων που θα καταχωρεί ο Χρήστης στην Εφαρμογή από μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη ή κακή χρήση ή τροποποίηση.

(η)  Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, την λειτουργία της Εφαρμογής χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και να περιορίζει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα χρήσης της Εφαρμογής ή επιμέρους λειτουργικών οντοτήτων, χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της Εφαρμογής:

  • για καθορισμένη χρονική περίοδο, μετά την λήξη της οποίας ο Χρήστης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή, ή/και
  • για χρήση μόνον στην Ελληνική επικράτεια.

(θ)  Η Εταιρεία παρέχει την Εφαρμογή στα Ελληνικά ως βασική γλώσσα αλληλεπίδρασης του Χρήστη με την Εφαρμογή, γλώσσα διατύπωσης των Όρων Χρήσης και κάθε άλλου συνοδευτικού υλικού της Εφαρμογής όπως ενδεικτικά μπορεί να είναι οδηγίες χρήσης ή υλικό εμπορικής παρουσίασης της Εφαρμογής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τον Χρήστη.

(ι)   Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να παρέχει την Εφαρμογή σε άλλες γλώσσες, ιδιαίτερα δε να διαμορφώνει και να διαθέτει την Εφαρμογή στην τοπική γλώσσα μίας γεωγραφικής περιοχής εκτός της Ελληνικής Επικράτειας όπου δύναται να διαμένει μόνιμα ο Χρήστης.

(ια) Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας της Εφαρμογής είναι πιθανό να επηρεάζεται από την διαθεσιμότητα των δικτύων επικοινωνιών ή του Διαδικτύου ή άλλες αιτίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου της Εταιρείας ή οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει σε περίπτωση που Χρήστης υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, αποθετική ως προς τα κέρδη ή τα εισοδήματά του κατά την εγκατάσταση ή την χρήση της Εφαρμογής οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή σε αναληθή, ανακριβή, μη έγκυρα και πλήρη δικαιολογητικά ή/και προσωπικά δεδομένα που υποβάλλει ο Χρήστης ή σε καθυστερημένη ή/και λανθασμένη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων ή/και δικαιολογητικών εξαιτίας προβλημάτων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εν γένει του Διαδικτύου ή σε οριστική ή σε προσωρινή διακοπή της διαθεσιμότητας της Εφαρμογής ή σε πράξεις και παραλείψεις του Χρήστη σε σχέση με την λήψη απαραίτητων μέτρων προστασίας της συσκευής Android ή iPhone έναντι κινδύνων κυβερνο-ασφάλειας (cybersecurity).

(ιβ)  Η ιδιότητα του Χρήστη της Εφαρμογής είναι προσωπική και ως εκ τούτου δεν πρέπει να μοιράζεται μεταξύ του Χρήστη και άλλων προσώπων. Σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει παράσχει στο χρήστη «όνομα χρήστη» ή / και «κωδικό πρόσβασης», ο Χρήστης υποχρεούται να τα φυλάσσει με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνεί και αποδέχεται (i) να ενημερώνει την Εταιρεία αμέσως μόλις διαπιστώσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού του ονόματος χρήστη και / ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) ότι είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη. Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την παροχή όλων του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην Εφαρμογή και ευθύνεται έναντι τρίτων μερών για τις σχετικές χρεώσεις προς αυτούς που σχετίζονται με την παροχή πρόσβασης στην Εφαρμογή (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις πάροχο υπηρεσιών internet). Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί την Εφαρμογή μόνο σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Στην περίπτωση που η χρήση της Εφαρμογής από τον Χρήστη έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε τρίτου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της Εταιρείας, ο Χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας για όλες τις απώλειες και / ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητηθούν από την Εταιρεία τα στοιχεία των Χρηστών με απονομή σχετικού κωδικού πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα, και πλήρη. Οι Χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης, και υποχρεούται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένου χρήση αυτών και οποιαδήποτε (ακόμα και ενδεχόμενη) παραβίαση ασφάλειας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού από τρίτους λόγω διαρροής του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί ζημιά από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο Χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση της Εταιρείας σε περίπτωση παραβίαση των παρόντων όρων. Ως Χρήστης αυτής της Εφαρμογής αναλαμβάνει: να μην χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για να προβαίνει σε προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων / δικτύων της Εταιρείας ή τρίτων μερών, να μην χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για να διεξάγει επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες, να μην χρησιμοποιεί την Εφαρμογή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή για αποστολή μηνυμάτων, τα οποία είναι ψευδή, να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές, που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής του. Είναι υποχρέωση του Χρήστη να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της εγγραφής του διατηρούνται ενημερωμένα.

(ιγ)  Δεν επιτρέπεται η χρήση της Εφαρμογής από προστηθέντες του Χρήστη, ανηλίκους και άτομα με περιορισμένη ή καθόλου δικαιοπρακτική ικανότητα, τα οποία ενδέχεται να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την συσκευή Android ή iPhone του Χρήστη.

(ιδ)  Ο Χρήστης, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο 1599/1986, οφείλει να παρέχει αληθή, ακριβή κι έγκυρα στοιχεία όπου κι όπως αυτό απαιτείται για τις ανάγκες ταυτοποίησης από την Εταιρεία, η οποία δύναται να επαληθεύει με κάθε πρόσφορο μέσο την ακρίβεια των διαβιβαζόμενων στοιχείων και την γνησιότητα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών χωρίς πρόσθετη συγκατάθεση του Χρήστη.

(ιε)  Τα εμπορικά συστατικά της Εφαρμογής (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών κλπ.), αποτελούν αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην Εταιρεία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στα ανωτέρω μέσω της Εφαρμογής δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάφραση, διαβίβαση, μετατροπή, τροποποίηση, διανομή, μίσθωση, δημοσίευση, παρουσίαση, μεταφορά, κατέβασμα αρχείων (downloading) ή άλλη χρήση του περιεχομένου της Εφαρμογής με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο άμεσο ή έμμεσο, απαγορεύεται ρητά, εκτός αν δοθεί ρητώς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

(ιστ) Η Εφαρμογή ενδέχεται να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες εφαρμογές ή ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτών, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εφαρμογών/ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επίσκεψη / χρήση των εφαρμογών/ιστοσελίδων αυτών. Εμπορικά σήματα, και ονόματα τρίτων εταιρειών που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων που προβάλλονται στην Εφαρμογή, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

(ιζ)  O Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η χρήση της Εφαρμογής δεν υποκαθιστά τη διαδικασία για την σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων ηλεκτρικού ρεύματος της Εταιρείας όπως αυτή προβλέπεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο ή/και στις πολιτικές της Εταιρείας ή/και επιβάλλεται από άλλους επιχειρηματικούς και τεχνικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δύναται να ζητήσει από τον Χρήστη να μεταβεί σε φυσικό σημείο εξυπηρέτησης της Εταιρείας ή/και Τρίτων-συνεργατών της προκειμένου να προσκομίσει δικαιολογητικά ή/και προσηκόντως υπογεγραμμένα έγγραφα.

(ιη)       Για κάθε ερώτηση, διευκρίνιση σχετικά με την Εφαρμογή και τα παρεχόμενα μέσω αυτής προϊόντα / υπηρεσίες της Εταιρείας, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μέσω     της     ακόλουθης     ηλεκτρονικής     διεύθυνσης            https://www.protergia.gr/el/forma-epikoinwnia, τηλεφωνικά στον αριθμό 18311, και ταχυδρομικά στη ταχυδρομική διεύθυνση Μαρίνου Αντύπα 11, 141 21 Ν. Ηράκλειο Αττικής.

(ιθ)  Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως άκυρο ή μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων. Οι όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε Χρήστη και της Εταιρείας και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της Εφαρμογής από την πλευρά των Χρηστών. Οι όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη και της Εταιρείας σε σχέση με τη χρήση αυτής της Εφαρμογής. Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

click2review