Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Net Metering - Συχνές Ερωτήσεις

A+ A-

Όπως θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/2014), και σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382, (ΦΕΚ Β’ 759/2019), η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.

Ως ενεργειακός συμψηφισμός ορίζεται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε τριετή βάση. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα, και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί ο σταθμός, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.


Για την περίπτωση σταθμού παραγωγής σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτηρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων σταθμών παραγωγής, καθένας εκ των οποίων αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο μετρητή κατανάλωσης. Δικαίωμα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

 1. Η ύπαρξη ενεργού μόνιμης παροχής ρεύματος στο όνομα του αυτοπαραγωγού μέσω της οποίας τροφοδοτείται η εγκατάσταση κατανάλωσής του.
 2. Η αντιστοιχία του φωτοβολταϊκού συστήματος αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης, δηλαδή με τον μετρητή της εγκατάστασης κατανάλωσης την οποία τροφοδοτεί.
 3. Η εγκατάσταση του συστήματος να πραγματοποιηθεί στον ίδιο ή όμορο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης προς την οποία αντιστοιχίζεται
 4. Ο ενδιαφερόμενος να έχει τη νόμιμη χρήση του χώρου εγκατάστασης του σταθμού.
 5. Ο ενδιαφερόμενος να έχει εξοφλήσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου προμηθευτή ή να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του.
 6. Η παροχή του αυτοπαραγωγού να μην έχει ενταχθεί στο Περιβαλλοντικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/4101 - ΦΕΚ Β’ 1936/30.5.2018).

Η σύμβαση συμψηφισμού που υπογράφεται μεταξύ του προμηθευτή και του αυτοπαραγωγού έχει διάρκεια ισχύος 25 έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή μετά την ενεργοποίηση του συστήματος, η σύμβαση συμψηφισμού με τον προηγούμενο προμηθευτή λύεται αυτοδικαίως και συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου προμηθευτή για το υπολειπόμενο εκ των 25 ετών διάστημα.

Ομοίως, σε περίπτωση αλλαγής του συμβεβλημένου πελάτη της εγκατάστασης κατανάλωσης, συνάπτεται νέα σύμβαση συμψηφισμού για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
 

Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του σταθμού παραγωγής, καθώς και της εισερχόμενης και εξερχόμενης από και προς το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται ταυτόχρονα από το ΔΕΔΔΗΕ, κατά τον υφιστάμενο κύκλο καταμέτρησης που διέπει την εγκατάσταση κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού.

Ο προμηθευτής πραγματοποιεί τη διαδικασία του ενεργειακού συμψηφισμού στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ρεύματος, με βάση τα στοιχεία καταμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ ανάλογα με τον κατά περίπτωση κύκλο καταμέτρησης. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως ακολούθως:

 1. Η χρέωση για το ΕΤΜΕΑΡ υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
 2. Το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (χρέωση ενέργειας) υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση.
 3. Η χρέωση για ΥΚΩ υπολογίζεται βάσει της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας, επί την αντίστοιχη μοναδιαία χρέωση. Στην περίπτωση τιμολογίου με διαφορετικές χρονικές ζώνες χρέωσης, το σύνολο της παραχθείσας και εγχυθείσας ενέργειας θα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ΥΚΩ που αντιστοιχούν μόνο στην κατανάλωση της ζώνης κανονικής χρέωσης (ημερήσιας κατανάλωσης).
 • Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
 • Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
 • Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασηςΚάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών
 • Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης
 • Προκειμένου για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, τα νομιμοποιητικά έγγραφα
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν υπογράψει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτηση του είναι αληθή.
Η απάντηση είναι ΝΑΙ αλλά υπάρχουν κάποιες σοβαρές προϋποθέσεις.
Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινότητος χώρο κτιρίου (ταράτσα), επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και μόνο συστήματος και τότε πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω όροι: 
•    Είτε να συμφωνήσουν εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, 
•    είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ ονόματος όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί ο διαχειριστής). 
•    Αν η ταράτσα είναι κοινόκτητη και οι κύριοι του χώρου αυτού θέλουν να την παραχωρήσουν σε κάποιο άλλο ιδιοκτήτη του κτιρίου που δεν έχει δικαιώματα στην ταράτσα, μπορούν να το κάνουν. 
•    Αν το σύστημα μπει σε στέγαστρο βεράντας διαμερίσματος, προφανώς μπορούν να μπουν περισσότερα συστήματα σε μια πολυκατοικία.
 
click2review