Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Επαγγελματικό 3 Plus

A+ A-
program icon

Επιχειρήσεις με Ημερήσια & Νυχτερινή Κατανάλωση

Το Protergia Επαγγελματικό 3 Plus απευθύνεται σε επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής τάσης που έχουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας, και προσφέρει προνόμια:

 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά την αναστολή
 • Ανταγωνιστικές Χρεώσεις βάσει Κόστους
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Με Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση από 0,15856€/kWh (για τις καταναλώσεις Οκτωβρίου)
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Χωρίς Δέσμευση
 • Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
 

*Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση) οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.08.2022

(Για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA & αρτοποιεία >35kVA Αγροτικά έως 35kVA & αρτοποιεία >35kVA Αγροτικά
Οκτώβριος 2022 1,00 0,59456
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0-2000 kWh
0,23000
>2000 kWh
0,23000
0-2000 kWh
0,43600
>2000 kWh
0,43600
0-2000 kWh
0,19656
>2000 kWh
0,36456
0-2000 kWh
0,36456
>2000 kWh
0,36456
0-2000 kWh
0,15856
>2000 kWh
0,15856
Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31.10.2022 για 24μηνη σύμβαση 

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Το Protergia Επαγγελματικό 3 ΜVP Plus απευθύνεται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, που έχουν διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας και παρέχει μοναδικά προνόμια: 

 • 100€ Protergia Επιστροφή για εμπρόθεσμη εξόφληση*
 • 30€ Protergia Επιστροφή για μη εμπρόθεσμη εξόφληση*
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής, ακόμα και μετά το διάστημα αναστολής της
 • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
 • Με Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση από 0,14544€/kWh (για τις καταναλώσεις Οκτωβρίου)
 • 100% Πράσινη Ενέργεια
 • Χωρίς Εγγύηση, με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Χωρίς Δέσμευση
 • Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
 • Δωρεάν η υπηρεσία myprotergia: Ο έλεγχος της κατανάλωσης στα χέρια σου!
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
*Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (εξαιρουμένου του πρώτου λογαριασμού εφόσον αυτός είναι εκκαθαριστικός) και υπολογίζονται αναλογικά των ημερών κατανάλωσης, κατά την αναλογία ενός συντελεστή αναγωγής ημερών - ημέρες εκκαθάρισης / ημέρες διάρκειας σύμβασης (ήτοι 730). Οι εκπτώσεις συνέπειας και μη συνέπειας δεν παρέχονται σωρευτικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.08.2022

(Για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση(€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
έως 35kVA & αρτοποιεία >35kVA Αγροτικά έως 35kVA & αρτοποιεία >35kVA Αγροτικά
Οκτώβριος 2022 5,00 0,58144
0-2000 kWh
0,39800
>2000 kWh
0,23000
0-2000 kWh
0,23000
>2000 kWh
0,23000
0-2000 kWh
0,43600
>2000 kWh
0,43600
0-2000 kWh
0,18344
>2000 kWh
0,35144
0-2000 kWh
0,35144
>2000 kWh
0,35144
0-2000 kWh
0,14544
>2000 kWh
0,14544
Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 31.10.2022 για 24μηνη σύμβαση. 

*Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς (εξαιρουμένου του πρώτου λογαριασμού εφόσον αυτός είναι εκκαθαριστικός) και υπολογίζονται αναλογικά των ημερών κατανάλωσης, κατά την αναλογία ενός συντελεστή αναγωγής ημερών - ημέρες εκκαθάρισης / ημέρες διάρκειας σύμβασης (ήτοι 730). Οι εκπτώσεις συνέπειας και μη συνέπειας δεν παρέχονται σωρευτικά.

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις εκτός διαστήματος Αναστολής

(Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

Με τα Protergia Επαγγελματικό 3 Plus &Protergia Επαγγελματικό 3 MVP Plus θα συνεχίσετε να μην χρεώνεστε Ρήτρα Αναστολής ακόμα και μετά το πέρας του διαστήματος αναστολής που αναφέρεται στο Άρθρο 138, ν.4951/2022. Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022). Δείτε αναλυτικά εδώ

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Promo:

 

Χρεώσεις με έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης

(50% χρεώσεις ημέρας & 20% χρεώσεις νύχτας)

Χρεώσεις χωρίς έκπτωση εμπρόθεσμης εξόφλησης 

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)

Πάγιο

(€/μήνα)

Χρέωση Ενέργειας Ημέρας (€/kWh)

Χρέωση Ενέργειας Νύχτας (€/kWh)

Protergia Επαγγελματικό ΜVP 3/3Β 5,00

0,06566

0,06318 5,00 0,13131 0,07897
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Για καταναλώσεις από 01.08.2022 αναστέλλεται η χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής και οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται από τους Προμηθευτές σε μηνιαία βάση (άρθρο 138, N. 4951/2022)

 
Ρυθμιζόμενες χρεώσεις

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΧΡΕΩΣΗ
ΙΣΧΥΟΣ
(
/kVA*ΣΙ/έτος)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(
/kWh)

ΛΟΙΠΕΣ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ
(
/kWh)

ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
(Μοναδιαία
Πάγια Χρέωση)
(
/kVA*ΣΙ/έτος)

ΧΡΕΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Μοναδιαία
Μεταβλητή
Χρέωση) (
/kWh)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(
/kWh)

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ
(ETMEAP) (
/kWh)

0,00

0,00844

0,00007

1,46
(για παροχή έως και
25 kVA)

0,0190

0,01824

0,01700

0,00

0,00844

0,00007

2,72
(για παροχή >25 kVA, χωρίς
μέτρηση άεργου ισχύος)

0,0190

0,01824

0,01700

0,00

0,00844

0,00007

3,98
(για παροχή >25 kVA, με
μέτρηση άεργου ισχύος)

0,0173

0,01824

0,01700

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

0,00844

0,00007

0,00

0,0000

0,01824

0,01700

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

 

Δείτε περισσότερα

click2review