Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Protergia Οικιακό MVP Plus - KOT

A+ A-
program icon
Μοναδικά προνόμια για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Το Protergia Οικιακό KOT Plus απευθύνεται στους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (KOT) και προσφέρει μοναδικά προνόμια.

 • 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας*
 • 30€ Protergia Επιστροφή για μη εμπρόθεσμη εξόφλησηΣυμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις*
 • Με Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση από 0,10900€/kWh (για τις καταναλώσεις Νοεμβρίου)
 • Χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής ακόμη και μετά το διάστημα αναστολής ρήτρας αναπροσαρμογής
 • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης
 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia 
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
protergia fixed
Πίνακας εκπτώσεων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου
Έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε €/kWh Κ.Ο.Τ.  Α Κ.Ο.Τ. Β
0,075 0,045

 

Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτό τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής.

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις με ισχύ από 01.08.2022

(Για το διάστημα της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

Μήνας Κατανάλωσης Πάγιο (€/μήνα)  Χρέωση Ενέργειας(€/kWh)  Κρατική Επιδότηση μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (€/kWh) 
Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση (€/kWh)
Ρήτρα Αναπροσαρμογής
Δεκέμβριος 2022 5,00 0,36800 0,26900 0,09900 Δεν εφαρμόζεται
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%. Ισχύει για νέες αιτήσεις έως 30.11.2022 για 24μηνη σύμβαση
*Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζονται αναλογικά των ημερών κατανάλωσης, κατά την αναλογία ενός συντελεστή αναγωγής ημερών - ημέρες εκκαθάρισης / ημέρες διάρκειας σύμβασης (ήτοι 730). Οι εκπτώσεις συνέπειας και μη συνέπειας δεν παρέχονται σωρευτικά.
Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει)
**Στη διάρκεια της σύμβασης

Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται, η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) η χρέωση των εκπροσώπων φορτίου για τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Άρθρο 23 Ν. 4414/2016) και τα κόστη του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις εκτός διαστήματος Αναστολής

(Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022)

Με το Protergia Οικιακό MVP Plus θα συνεχίσετε να μην χρεώνεστε Ρήτρα Αναστολής ακόμα και μετά το πέρας του διαστήματος αναστολής που αναφέρεται στο Άρθρο 138, ν.4951/2022. Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, βάσει Άρθρου 138,ν.4951/2022), για τον υπολογισμό της Κυμαινόμενης Χρέωσης Προμήθειας, χρησιμοποιείται η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh. Δείτε αναλυτικά εδώ

*Για τα τιμολόγια ΚΟΤ ισχύουν οι εκπτώσεις σύμφωνα με τα όρια κατανάλωσης και του όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, ΦΕΚ Β΄ 1403/06.09.2010 «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου», ως ισχύει)

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A

Κλίμακα
σε KWh

(για κατανάλωση
120 ημερών)

Σύστημα Μεταφοράς 

 

 

Λοιπές
Χρεώσεις

(€/kWh)

 Δίκτυο Διανομής

 

 

 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(€/kWh)

 

Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκπομπών
Αέριων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ)

(€/kWh)

  Χρέωση Ισχύος

(€/KVA*ΣΙ/Έτος)
Χρέωση
Ενέργειας


(€/kWh)

εντός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
Χρέωση
Ενέργειας


(€/kWh)

εκτός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
  Χρέωση Ισχύος

(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)

(€/KVA*ΣΙ/Έτος)
Χρέωση
Ενέργειας


(€/kWh)

εντός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
Χρέωση
Ενέργειας


(€/kWh)

εκτός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
Χρέωση 

(€/kWh)εντός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
Χρέωση 

(€/kWh)εκτός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
 

0 - 1600

-

-

0,00844 

0,00007

-

-

0,0237

-

0,00690

0,01700

1601 - 2000

-

-

0,00844 

0,00007

-

-

0,0237

-

0,05000

0,01700

> 2001

-

-

0,00844 

0,00007

-

-

0,0237

-

0,08500

0,01700

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ

0 - 1600

-

-

-

0,00007

-

-

0,0000

-

0,00690

0,01700

1601 - 2000

-

-

-

0,00007

-

-

0,0000

-

0,01500

0,01700

> 2001

-

-

-

0,00007

-

-

0,0000

-

0,03000

0,01700

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

 

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΤ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

Κλίμακα
σε KWh

(για κατανάλωση
120 ημερών)

Σύστημα Μεταφοράς 

 

 

Λοιπές
Χρεώσεις

(€/kWh)

 Δίκτυο Διανομής

 

 

 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(€/kWh)

 

Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκπομπών
Αέριων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ)

(€/kWh)

  Χρέωση Ισχύος

(€/KVA*ΣΙ/Έτος)
Χρέωση
Ενέργειας


(€/kWh)

εντός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
Χρέωση
Ενέργειας


(€/kWh)

εκτός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
  Χρέωση Ισχύος

(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)

(€/KVA*ΣΙ/Έτος)
Χρέωση
Ενέργειας


(€/kWh)

εντός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
Χρέωση
Ενέργειας


(€/kWh)

εκτός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
Χρέωση 

(€/kWh)εντός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
Χρέωση 

(€/kWh)εκτός ορίων κατανάλωσης Κ.Ο.Τ
 

0 - 1600

-

0,00844 0,00844

0,00007

-

0,0237

0,0237

-

0,00690

0,01700

1601 - 2000

-

0,00844 0,00844

0,00007

-

0,0237

0,0237

-

0,05000

0,01700

> 2001

-

0,00844 0,00844

0,00007

-

0,0237

0,0237

-

0,08500

0,01700

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΥΧΤΑΣ

0 - 1600

-

-

-

0,00007

-

-

0,0000

-

0,00690

0,01700

1601 - 2000

-

-

-

0,00007

-

-

0,0000

-

0,01500

0,01700

> 2001

-

-

-

0,00007

-

-

0,0000

-

0,03000

0,01700

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%. 

 

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα με την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), στις χρεώσεις για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών ρύπων.

Για να δείτε τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Σύμβασης πατήστε εδώ

Δείτε αναλυτικά τον τρόπο υπολογισμού των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων

Όροι σύναψης διακανονισμών

Ο ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.
 • Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή
 • Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών

           *Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.

           **Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.

 

 

Δείτε περισσότερα

click2review