Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Προάσπιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

A+ A-

Ο σεβασμός και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στους βασικούς συνεργάτες και προμηθευτές μας, αποτελεί βασικό μας στόχο. Ακολουθώντας την πολιτική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχουμε ενσωματώσει και εφαρμόσει στη λειτουργία μας:  
• τη σχετική διακήρυξη για την προστασία των Εργασιακών Δικαιωμάτων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας όπως διατυπώνεται στον Κώδικα της Επαγγελματικής μας Λειτουργίας.
• τις δεσμεύσεις μας στις αρχές του Global Compact και ειδικότερα στα θέματα της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας, της προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού μας.
 

Διοικητική Πρακτική

Με αίσθημα ευθύνης, στηρίζουμε και υπερασπίζουμε τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.

 

  • Δεσμευόμαστε να προωθούμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις επιχειρηματικές μας μονάδες, στις περιοχές λειτουργίας μας. Δέσμευσή μας αποτελεί επίσης και η προώθηση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους εργαζομένους, στους εργολάβους, στους υπεργολάβους, στους πελάτες, στους προμηθευτές, αλλά και στις συμφωνίες που αφορούν στις επιχειρηματικές συνεργασίες σε όλους τους τομείς.
  • Εξασφαλίζουμε αµοιβές οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν τα επίπεδα που προβλέπονται στην εθνική νοµοθεσία.
  • Προωθούμε την προσφορά ίσων ευκαιριών, την ίση μεταχείριση, καθώς και την αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης στους ανθρώπους μας.
  • Αποκλείουμε κάθε είδους διάκριση, παρενόχληση ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στην εργασία.
  • Απαγορεύουμε την απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών, καθώς και κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας (όπως π.χ. υποχρεωτικές υπερωρίες, απειλές απόλυσης κ.λπ.).
  • Θεωρούμε ως βασική ευθύνη των ανώτατων στελεχών μας την ορθή διαχείριση κάθε μορφής διαφορετικότητας, με στόχο την προστασία και την αξιοποίηση της κάθε προσωπικότητας.

  

Στο πλαίσιο αυτό, η συστηματικότερη «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ», η «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΣ» και η «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» συνιστούν τους βασικούς στόχους του Ομίλου μας, που, μαζί με τις αρχές και τις εργασιακές μας πρακτικές, συνδέονται άμεσα με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

click2review