Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Όροι ΕΝΓΑΙΑ Α.Ε.

A+ A-

1.1 Με τη χρήση της παρούσας φόρμας επικοινωνίας, αποδέχομαι και συμφωνώ ότι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΓΑΙΑ Α.Ε.» (εφεξής η «ΕΝΓΑΙΑ») ενεργών ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει συλλέξει κατά την υποβολή της παρούσας φόρμας επικοινωνίας και των συνημμένων σε αυτήν στοιχείων, και ότι τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον υπ’ αρ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (εφεξής ο «Γενικός Κανονισμός») και την εν γένει εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 1.2 Είδη προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας: (α) ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας/διαμονής, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 1.3 Σκοποί Επεξεργασίας: (α) διερεύνηση της δυνατότητας σύναψης συμβατικής σχέσης με την ΕΝΓΑΙΑ ή/και με τρίτους – συνεργάτες της ΕΝΓΑΙΑ (β) διαχείριση προσυμβατικής σχέσης (στάδιο προετοιμασίας για τη σύναψη συμβατικής σχέσης) με την ΕΝΓΑΙΑ ή/και με τρίτους – συνεργάτες της ΕΝΓΑΙΑ, (γ) διασφάλιση της συμμόρφωσης της ΕΝΓΑΙΑ με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της (φορολογικές, ασφαλιστικές, τελωνειακές, λογιστικές, κ.λπ.), καθώς και την διασφάλιση των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της όπως η διαβίβαση δεδομένων σε αρμόδιες αρχές. 1.4 Νομικές βάσεις επεξεργασίας: Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία εκ των ακόλουθων: (α) εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών, κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων, πριν τη σύναψη της σύμβασης με την ΕΝΓΑΙΑ ή/και με τρίτους συνεργάτες της ΕΝΓΑΙΑ και με σκοπό τη σύναψη αυτής (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού), (β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Protergia ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΕΝΓΑΙΑ (Άρθρο 6 (1) (γ) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού). 1.5 Αποδέκτες και διαβιβάσεις: Αποδέχομαι ότι η ΕΝΓΑΙΑ ενδέχεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες θυγατρικές εταιρείες ή σε τρίτους, σε δικαστικές, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, διαιτητικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές ρυθμιστικούς φορείς και δικηγόρους εάν και στο βαθμό που αυτή η διαβίβαση απαιτείται αυστηρά για τους αναφερθέντες ως άνω σκοπούς. Περαιτέρω, αποδέχομαι ότι η ΕΝΓΑΙΑ ενδέχεται να αναθέτει μέρος ή όλη την επεξεργασία σε τρίτα μέρη (Εκτελούντες την Επεξεργασία) συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υπαλλήλων αυτών και συγκεκριμένα σε μέρη που έχουν συμβληθεί με την ΕΝΓΑΙΑ για την συλλογή των στοιχείων που υποβάλλονται από το υποκείμενο των δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΕΝΓΑΙΑ διασφαλίζει μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι εάν και εφόσον έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τηρείται επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία τους. 1.6 Χρόνος Τήρησης Δεδομένων: Αποδέχομαι ότι η ΕΝΓΑΙΑ τηρεί τα προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 1.7 Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: Η ΕΝΓΑΙΑ εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα του προσώπου. 1.8 Δικαιώματα υποκειμένου: (α) Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ενημερωθεί εάν η ΕΝΓΑΙΑ επεξεργάζεται δεδομένα του, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, (β) Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να αιτηθεί την επικαιροποίηση, διόρθωση, συμπλήρωση των  προσωπικών του δεδομένων, (γ) Δικαίωμα διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο), (δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεται στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητά αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (iv) όταν εναντιώνεται στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την ΕΝΓΑΙΑ και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεται στην επεξεργασία, (ε) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων όταν αυτή βασίζεται: (α) στην νομική βάση (Άρθρο 6 (1) (ε) ή (στ) του Γενικού Κανονισμού) η οποία θα ικανοποιηθεί εκτός εάν η ΕΝΓΑΙΑ καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους, (στ) Δικαίωμα στη φορητότητα: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να λάβει χωρίς χρέωση τα προσωπικά του δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφή ή να αιτηθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβαστούν τα δεδομένα απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (ζ) Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αιτηθεί στην εξαίρεσή του από τη λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 1.9 Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων/Αρμόδια Αρχή: Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΓΑΙΑ Α.Ε.» με έδρα στο ΑΤ1677 Αγχίαλος, 12χλμ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, ΤΘ 1284, ΤΚ 57008, Θεσσαλονίκη και Εκτελών την Επεξεργασία είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.». Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια αρχή: Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να προσφύγει στην αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας είναι η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που εδρεύει στην Αθήνα επί της λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23 – τηλ. 210 6475600 – email complaints@dpa.gr ή μέσω της δικτυακής πύλης της αρχής: www.dpa.gr 

 

 

click2review