Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Λογαριασμός και Χρεώσεις Ηλεκτρικού Ρεύματος

A+ A-
Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως: ΕΝΑΝΤΙ -> Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ -> Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ -> Βάσει της «Καταχώρησης ένδειξης μετρητή»
Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταμέτρηση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του τετραμήνου, τότε για την τιμολόγηση των καταναλώσεων εφαρμόζεται ο συντελεστής αναγωγής ημερών (αριθμός πραγματικών ημερών κατανάλωσης / 120 ημέρες).
Στο κόστος ανταγωνιστικού σκέλους περιλαμβάνονται η προμήθεια ενέργειας στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οι χρεώσεις για τους λογαριασμούς προσαυξήσεων (ΛΠ2, ΛΠ3), οι χρεώσεις για τις απώλειες του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, η χρέωση βάσει μεσοσταθμικού μεταβλητού κόστους θερμικών συμβατικών σταθμών (Χρέωση Ειδικού Λογαριασμού άρθρου 143 Ν.4001/2011) και τα κόστη Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (απόφαση ΡΑΕ 56/2012, ΦΕΚ Β 104/2012), και καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος.
Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανάλογα την κατηγορία τιμολογίου, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και αφορούν στις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας (δηλαδή το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και το ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων ρύπων).
Οι παρακάτω χρεώσεις επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος: (α) Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης - ΕΦΚ (Ν. 2960/01). Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς , υπολογίζεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπόκειται σε ΦΠΑ (β) Ειδικό τέλος 5‰ - ΔΕΤΕ (Ν. 2093/1992). Το ΔΕΤΕ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του ΕΦΚ. Δεν υπόκειται σε χρέωση ΦΠΑ. (γ) Δημοτικά Τέλη –Δημοτικοί Φόροι – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 25/1975, Ν. 2130/1993). Η χρέωση των δημοτικών τελών (ΔΤ) του δημοτικού φόρου (ΔΦ) και του τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χρεώνονται στους έναντι και εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζονται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. (δ) ΕΡΤ (ΦΕΚ 44A/ 29.04.2015)
Ηλεκτρονική πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού σας, παρέχονται μέσα από την ενότητα "myprotergia" και είναι διαθέσιμα μετά την έκδοση του τιμολογίου.
Βάσει του ν.3345/2005 ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, εφόσον υποβληθεί στον οικείο Δήμο, μαζί με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου. Πληροφορίες για τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των τοπικών γραφείων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο επίσημο site του ΔΕΔΔΗΕ


Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1125Α/2019 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 428/2020), όπως εκάστοτε ισχύει και δημοσιεύεται καθημερινά σε ωριαία βάση στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexgroup.gr/el/markets-publications-el-day-ahead-market, στο κεφάλαιο «Αποτελέσματα Αγοράς Επόμενης Ημέρας»).

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς διαμορφώνεται κατά την εκκαθάριση της αγοράς επόμενης ημέρας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Η Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market) είναι η ενεργειακή αγορά που αφορά συναλλαγές αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, δυνάμει σχετικών εντολών που υποβάλλονται κάθε ημερολογιακή μέρα D-1, με σκοπό τη φυσική παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε αγοραία χρονική μονάδα της ημέρας εκπλήρωσης φυσικής παράδοσης D.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς υπολογίζεται ανά ώρα. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι βγαίνει μέσος όρος για την έκαστη ημέρα και εν συνεχεία μέσος όρος του μήνα.

Η «Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς» ή «ΜΤΑ» είναι η μοναδιαία τιμή που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh και αποτελεί το άθροισμα επιμέρους στοιχείων κόστους για τους εκπροσώπους φορτίου στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς/ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras). Το εν λόγω μέγεθος υπόκειται σε αναδρομικές εκκαθαρίσεις, οι οποίες, επίσης, δημοσιεύονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα. Σε περίπτωση τέτοιων εκκαθαρίσεων, ως ΜΤΑ θα νοείται η 1η δημοσιευμένη τιμή στην παραπάνω ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ για τον εκάστοτε μήνα.

H πληροφορία είναι αναρτημένη στο site του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς/ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras ). Το εν λόγω μέγεθος υπόκειται σε αναδρομικές εκκαθαρίσεις, οι οποίες, επίσης, δημοσιεύονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα

Ο υπολογισμός γίνεται κάθε μήνα που συμμετέχει στην περίοδο κατανάλωσης του χρήστη, με αποτέλεσμα μια τελική σταθμισμένη τιμή για όλους τους μήνες της περιόδου κατανάλωσης η οποία ανάγεται στις ημέρες συμμετοχής του κάθε μήνα. Συγκεκριμένα υπολογίζεται αθροίζοντας την μέση Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς του κάθε μήνα προσαυξημένη με τον συντελεστή προσαύξησης 1,18 και της τιμής 13 €/MWh. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Στην περίπτωση πολύ μεγάλης μεταβολής του κόστους ενέργειας οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης ειδικότερα ως εξής: Αν το άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα (Ι) της μέσης Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς, προσαυξημένης επί τον συντελεστή προσαύξησης 1,18, και (ΙΙ) της τιμής 13 €/MWh κατά την Περίοδο Κατανάλωσης (εφεξής το «Άθροισμα») κυμαίνεται εντός των ορίων 40 και 50 €/ΜWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας για τον σχετικό μήνα. Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα είναι κάτω του ορίου των 40 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 40€/ΜWh με το Άθροισμα. Αν το Άθροισμα κατά τις μέρες κατανάλωσης που τιμολογούνται κατά τον επίμαχο μήνα είναι άνω του ορίου των 50 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Αθροίσματος με το όριο των 50€/ΜWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης και θα εμφανίζονται αθροιστικά ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή. Η Protergia είναι δυνατό να χρεώσει όσο φυσικά και να πιστώσει έναν πελάτη, ανάλογα με το που έκλεισε το παραπάνω άθροισμα. Η χρέωση ή πίστωση σύμφωνα με τους παρόντες κανόνες υπολογισμού γίνεται μόνο σε  εκκαθαριστικούς λογαριασμούς όπου υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν εφαρμόζεται Ρήτρα Αναπροσαρμογής για τα Σταθερά Τιμολόγια καθώς και για τα Κυμαινόμενα στα οποία για τον υπολογισμό της Κυμαινόμενης Χρέωσης Προμήθειας χρησιμοποιείται η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh

Ο ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.
  • Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή
  • Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών

*Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.**Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.

click2review