Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Λογαριασμός και Χρεώσεις Φυσικού Αερίου

A+ A-
Για Οικιακούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται κάθε μήνα, με εξαίρεση την θερινή περίοδο.
Για Εμπορικούς πελάτες η έκδοση λογαριασμού θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση.
Ο λογαριασμός κατανάλωσης θα περιλαμβάνει:
i. Τις χρεώσεις προμήθειας / ανταγωνιστικές
ii. Ρυθμιζόμενες χρεώσεις
iii. Λοιπές χρεώσεις / Φόροι: Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5 0/00,Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού και ο ΦΠΑ 13%.
Περιλαμβάνει την χρέωση για την κατανάλωση φυσικού αερίου, η οποία γίνεται με μετατροπή των μετρηθέντων m3 σε kWh, για την τιμολογηθείσα περίοδο κατανάλωσης.
Στις Ρυθμιζόμενες χρεώσεις, περιλαμβάνονται κόστη που επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου και αφορούν: τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής και αποδίδονται στους αντίστοιχους Διαχειριστές.

Ο ΚΟΤ ή ΕΥΑΛΩΤΟΣ πελάτης δύναται να διακανονίσει* το σύνολο της οφειλής του με τμηματικές και άτοκες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Η κάθε μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την Ηλεκτρική Ενέργεια** του Ευάλωτου (Οικιακού) Πελάτη. Η μηνιαία δαπάνη υπολογίζεται σύμφωνα με τα στοιχεία των ανεξόφλητων λογαριασμών του πελάτη.
  • Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή
  • Για να τεθεί σε ισχύ ο διακανονισμός, η 1η δόση πρέπει να καταβληθεί εντός 5 ημερών

*Αν ο πελάτης έχει αθετήσει τους όρους δύο (2) διακανονισμών, ο Προμηθευτής δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέου διακανονισμού και να απαιτήσει την εξόφληση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων λογαριασμών κατανάλωσης.**Από την Συγκεντρωτική Ανάλυση Λογαριασμού > Ηλεκτρική Ενέργεια=Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος (Α)+Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (Β)+Φ.Π.Α.

 

Μάθετε τα πάντα για το TTF, εδώ

Η μοναδιαία Τιμή TTF κάθε μήνα δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στην μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index εδώ: https://www.powernext.com/futures-market-data

Χρήσιμες πληροφορίες για το TTF μπορείτε να βρείτε εδώ και τις τιμές TTF κάθε μήνα μπορείτε να τις βρείτε εδώ

Το Γινόμενο υπολογίζεται για κάθε μήνα που συμμετέχει στην περίοδο κατανάλωσης του πελάτη βάσει του τύπου “Γινόμενο (€/MWh) =  1,17 * TTF”, με όρια 10 – 29 €/MWh. Σε περίπτωση που το Γινόμενο βρίσκεται: (i) μεταξύ των περιγραφόμενων ορίων 10 – 29 €/MWh, τότε δεν υπάρχει ούτε πίστωση ούτε χρέωση για αυτόν τον μήνα, (ii) κάτω του ορίου 10 €/MWh, τότε υπάρχει πίστωση για αυτόν τον μήνα που υπολογίζεται ως η διαφορά των 10 €/ΜWh με το Γινόμενο, (iii) άνω του ορίου 29 €/MWh, τότε υπάρχει χρέωση για αυτόν τον μήνα που υπολογίζεται ως η διαφορά του Γινομένου με τα 29 €/ΜWh. Το αποτέλεσμα της διαφοράς του Γινομένου με τα όρια για κάθε μήνα πολλαπλασιάζεται με την κατανάλωση του αντίστοιχου μήνα και έτσι προκύπτει η τελική χρέωση ή πίστωση σε €. Δείτε αναλυτικά εδώ.

Είναι αυξήσεις ή μειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας στην περίπτωση πολύ μεγάλης μεταβολής του κόστους φυσικού αερίου. 
Δύναται να ενεργοποιηθούν βάσει των προβλεπόμενων, στο Άρθρο 8.8 των Γενικών Όρων Σύμβασης, προκαθορισμένων ορίων και προκαθορισμένης μεταβλητής προσδιορισμού του κόστους. Σύμφωνα με το άρθρο 8.8 των Γενικών Όρων Σύμβασης αναφέρεται ότι: Οι Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης ειδικότερα ως εξής: Αν η Μοναδιαία Τιμή TTF του επίμαχου μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης, προσαυξημένη επί τον συντελεστή προσαύξησης 1,17 (εφεξής το «Γινόμενο») κυμαίνεται εντός των ορίων 10 και 29 €/ΜWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μείωση των Χρεώσεων Προμήθειας για τον σχετικό μήνα. Αν το Γινόμενο του επίμαχου μήνα είναι κάτω του ορίου των 10 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται κατά τη διαφορά των 10 €/ΜWh με το Γινόμενο. Αν το Γινόμενο του επίμαχου μήνα είναι άνω του ορίου των 29 €/ΜWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά του Γινόμενου με το όριο των 29 €/ΜWh. Αυτές οι αυξομειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας θα υπολογίζονται για κάθε μήνα της Περιόδου Κατανάλωσης και θα εμφανίζονται αθροιστικά ως διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς κατανάλωσης, που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγματικά δεδομένα καθίστανται διαθέσιμα από τον αρμόδιο διαχειριστή. Ο παρών Γενικός Όρος δεν εφαρμόζεται πριν από την πάροδο εξαμήνου από την έναρξη της εκπροσώπησης του μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Προμηθευτή.
Η Protergia είναι δυνατό να χρεώσει όσο φυσικά και να πιστώσει έναν πελάτη, ανάλογα με το που έκλεισε το παραπάνω Γινόμενο. Η χρέωση ή πίστωση βάσει του άρθρου 8.8 γίνεται μόνο σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς όπου υπάρχει κατανάλωση φυσικού αερίου.
 
click2review