Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Καθολική Υπηρεσία Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

A+ A-
Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή. β. οι ως άνω υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.
Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος θεσπίστηκε το 2011 με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος.
 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός παρόχων Καθολικής  Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας», ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/63233/2187/21.06.2022 , η Protergia, μαζί με άλλους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έχει οριστεί Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών. 

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα για τον πελάτη εφόσον αδρανεί στην επιλογή παρόχου, δε βρίσκει καμία εταιρία που θα τον ηλεκτροδοτήσει ή έχει λήξει η περίοδος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. 

Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, μπορείτε να συνάψετε Σύμβαση Προμήθειας με τον Προμηθευτή της επιλογής σας. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνει χώρα με την ενεργοποίηση της δήλωσης εκπροσώπησης στο νέο Προμηθευτή, όπως η μέρα αυτή καθοριστεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιηθεί στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας της επιλογής σας.
Οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το τιμολόγιο Αναφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/82792/2782, προσαυξημένο κατά 5% ανά κατηγορία Πελατών. Συνεπεία των ανωτέρω, οι Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας αποτυπώνονται στον πίνακα που βρίσκεται εδώ
click2review