Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.
01
PROTERGIA

Home Care

Η υπηρεσία που φροντίζει να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, γιατί θα έχετε τεχνική βοήθεια για βλάβες και κάλυψη για πυρκαγιά.  

Η υπηρεσία Protergia Home Care παρέχεται σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH ΑΕΓΑ. Για να έχετε άμεση τεχνική βοήθεια για το σπίτι σας όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, για:

 

• Ηλεκτρολογικές βλάβες

• Βλάβες φυσικού αερίου

• Κάλυψη σε περίπτωση πυρκαγιάς

 

01

Ηλεκτρολογικές βλάβες

home-care-01

Αφορά βλάβες με πλήρη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση στο εσωτερικό της κατοικίας ή σε κάποιον από τους βοηθητικούς χώρους.
Παροχή άμεσης τεχνικής βοήθειας στην κατοικία όλο το 24ωρο.


 

Ανώτατα όρια κάλυψης

• Εξήντα ευρώ (€60,00) για κάθε περίπτωση.
• Μέχρι δύο (2) περιπτώσεις ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

02

Βλάβες φυσικού αερίου

home-care-02

Αφορά πλήρη έλλειψη θέρμανσης ή και ζεστού νερού στην κατοικία λόγω:

Διαρροής φυσικού αερίου, διαρροής ύδατος του συστήματος θέρμανσης, βλάβης λέβητα και βλάβης καυστήρα έως και 500kW.

Παροχή άμεσης τεχνικής βοήθειας στην κατοικία όλο το 24ωρο.

Ανώτατα όρια κάλυψης

• Εξήντα ευρώ (€60,00) για κάθε περίπτωση.
• Μέχρι τρεις (3) περιπτώσεις ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

03

Πυρκαγιά

home-care-03

Αφορά καλύψεις σε περίπτωση πυρκαγιάς στην κατοικία. Παροχές:

Υπηρεσίες φύλαξης, προσωρινή αντικατάσταση συσκευών τηλεόρασης, υπηρεσία καθαρισμού ερειπίων, μεταφορά επίπλων, αποθήκευση και φύλαξη επίπλων, διαμονή σε ξενοδοχείο, άμεση επιστροφή στην κατοικία, ανάκτηση οχήματος από ασφαλισμένο, υπηρεσία πληροφοριών, μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων.

Ανώτατα όρια κάλυψης

Εξαρτάται από την παροχή.
Αναλυτικότερα στο Παράρτημα.

 

 

* Ισχύει για τα Promo «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο MAX» & «Φυσικό Αέριο Εμπορικό Double 20%».

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 211 9909093, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες τον χρόνο.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείστε να γνωρίζετε τα παρακάτω στοιχεία:   
 
1. Αριθμό συμβολαίου / Ονοματεπώνυμο / ΑΦΜ / ΑΔΤ
2. Πλήρη διεύθυνση κατοικίας
3. Ονομασία προγράμματος που επιθυμείτε
4. Αριθμό τηλεφώνου για να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη της αίτησής σας για την υπηρεσία
 
Όροι και προϋποθέσεις

Στο πλαίσιο της παροχής άμεσης τεχνικής βοήθειας ισχύουν τα εξής:

 • Η Protergia έχει συνάψει με την ασφαλιστική εταιρεία Eurolife FFH ΑΕΓΑ το υπ’αριθμ.10000001 ομαδικό ασφαλιστήριο με αντικείμενο την ασφάλιση επείγουσας ανάγκης τεχνικής βοήθειας στην κατοικία των πελατών της Protergia και παρέχει δωρεάν στον Πελάτη, στα πλαίσια της Σύμβασης, την ασφάλιση επείγουσας ανάγκης τεχνικής βοήθειας στην κατοικία που βρίσκεται στην Εγκατάσταση με αριθμό ΗΚΑΣΠ, όπως αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη της Αίτησης.

 • Ο Πελάτης θα πρέπει να λάβει αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ασφαλιστικής Κάλυψης με το «Ενημερωτικό Έντυπο του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας στην κατοικία πελατών της Protergia, Αριθμός Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 10000001» και να υπογράψει και να συνυποβάλει, μαζί με τη Σύμβαση και: (α) τη σχετική ρητή «Δήλωση Συγκατάθεσης για Ένταξη στο Ομαδικό Συμβόλαιο υπ’αριθμ.10000001, πελατών Protergia», με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται την Ασφαλιστική Κάλυψη και τους όρους που τη διέπουν και συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στην Eurolife FFH ΑΕΓΑ & (β) τη σχετική ρητή «Δήλωση Συγκατάθεσης σε Mondial Assistance-Προσωπικά Δεδομένα», με την οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων στην ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία «AWP P&C S.A», στο πλαίσιο της αντασφαλιστικής σύμβασης που διατηρεί με την Eurolife FFH ΑΕΓΑ.

 • Η Ασφαλιστική Κάλυψη: (i) αρχίζει την 1η ημέρα του μήνα ν+1 από την ημερομηνία του μήνα ν, κατά την οποία: (α) αρχίζει η εκπροσώπηση του μετρητή της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Προμηθευτή, για νέα εκπροσώπηση παροχής από τον Προμηθευτή, ή (β) ο Πελάτης εντάσσεται στο τιμολόγιο «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο MAX» ή στο τιμολόγιο «Φυσικό Αέριο Εμπορικό Double20%», για ενεργή παροχή που εκπροσωπείται ήδη από τον Προμηθευτή, με εξαίρεση την περίπτωση που η ημερομηνία κατά τα ως άνω (α) ή (β) του μήνα ν είναι μετά την 20ημέρα του μήνα ν, οπότε η έναρξη της Ασφαλιστικής Κάλυψης αρχίζει την 1η ημέρα του μήνα ν+2.

 • Η Ασφαλιστική Κάλυψη παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πελάτη για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Κάλυψης και ανανεώνεται αυτόματα στη λήξη της για ίση με την προηγούμενη χρονική περίοδο χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Πελάτη.

 • Η Ασφαλιστική Κάλυψη ισχύει μόνο για τις Προωθητικές Ενέργειες «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο MAX» & «Φυσικό Αέριο Εμπορικό Double 20%».

 • Η Ασφαλιστική Κάλυψη παύει να ισχύει εάν λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο η Σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου του Πελάτη με τον Προμηθευτή.

 • Κατ’ εξαίρεση της αυτόματης ανανέωσης της Ασφαλιστικής Κάλυψης μετά τη λήξη της (για ίση με την προηγούμενη χρονική περίοδο), η Protergia διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρέχει εναλλακτικά στον Πελάτη €5 πίστωση στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα λάβει μετά το πέρας των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της Ασφαλιστικής Κάλυψης.

 • Στις περιπτώσεις που το κόστος των επισκευών υπερβαίνει το εκάστοτε προαναφερόµενο όριο, τότε η διαφορά βαρύνει τον Ασφαλισµένο.

 • Στις περιπτώσεις αυτές ο τεχνικός, εφόσον ζητηθεί από τον Ασφαλισµένο, θα συντάσσει προϋπολογισµό της επισκευής και θα προβαίνει στην επισκευή µόνο κατόπιν αποδοχής του κόστους από τον Ασφαλισµένο.

 • Σε περίπτωση µη αποδοχής του κόστους, η επισκευή θα πραγµατοποιείται µέχρι το εκάστοτε ασφαλιζόµενο όριο ποσού, µε την προϋπόθεση ότι αυτό είναι δυνατόν.

 • Ο Ασφαλισμένος δύναται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχει το «Protergia Home Care» μέχρι το όριο που αναφέρεται σε κάθε μία από αυτές, και μέχρι συνολικά πέντε (5) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης, ανεξαρτήτως του είδους εκάστης υπηρεσίας.

 • Οι υπηρεσίες παρέχονται για κατοικίες που βρίσκονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια εντός Ελλάδος, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό έντυπο.

 • Από τις περιπτώσεις Ηλεκτρολογικών Βλαβών εξαιρούνται:

 • Η επισκευή φωτιστικών ή τµήµατος αυτών, λ.χ. λάµπες (φθορισµού ή µη) κ.λ.π..

 • Η επισκευή βλαβών σε συσκευές θέρµανσης, ηλεκτρικές συσκευές και γενικά σε οποιαδήποτε συσκευή λειτουργεί µε ηλεκτρική ενέργεια.

 • Η πτώση τάσης.

 • Οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να οφείλεται στις βλάβες του δημόσιου δικτύου διανομής/μεταφοράς ή διακοπή ρεύµατος, η οποία δεν οφείλεται σε βλάβη της σταθερής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της κατοικίας.

 • Από τις περιπτώσεις Βλαβών Φυσικού Αερίου εξαιρούνται:

 • Οποιοδήποτε σύστηµα θέρµανσης δεν βρίσκεται εξ ολοκλήρου στην κατοικία ή μοιράζεται µε άλλους γείτονες.

 • Κοινόχρηστα συστήµατα θέρµανσης.

 • Εργασίες αφαίρεσης αλάτων που προκύπτουν από υπολείµµατα ή από ζηµιά που προέρχεται από λάσπη ως αποτέλεσµα διάβρωσης.

 • Οποιαδήποτε προγραµµατισµένη συντήρηση ή καθαρισµός.

 • Επισκευή ή/και αντικατάσταση θερμοσυσσωρευτών, αναστολέων, δεξαµενών νερού, σωµάτων καλοριφέρ και κυλίνδρων ζεστού νερού (boiler).

 • Επισκευή ή αντικατάσταση συσκευών φυσικού αερίου.

 

Πυρκαγιά (Οι καλύψεις αναλυτικά)

 1. Υπηρεσίες Φύλαξης

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που έχει ως συνέπεια η κατοικία να καθίσταται επισφαλής προς κατοίκηση / χρήση.

Παροχές:

 • Φύλαξη και προστασία της ασφαλιζόµενης κατοικίας µε εξειδικευµένο προσωπικό εφόσον η κατοικία έχει μείνει απροστάτευτη για όσο καιρό δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας που είχε πριν από τη ζημιά.

Ανώτατα Όρια:

 • Χίλια ευρώ (€1.000) ανά φορά.

 • Δύο (2) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

 • Διάρκειας φύλαξης: 72 ώρες από την αναγγελία της ζημιάς.

 1. Προσωρινή Αντικατάσταση Συσκευών Τηλεόρασης

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που έχει ως συνέπεια τη βλάβη των συσκευών τηλεόρασης ή DVD, που βρίσκονταν στην κατοικία.

Παροχές:

 • Προσωρινή αντικατάσταση των συσκευών για διάστηµα µέχρι 15 ηµερών από την ηµέρα παράδοσης αυτών στην ασφαλιζόµενη κατοικία του Ασφαλισµένου.

Ανώτατα Όρια:

 • Εκατό ευρώ (€100) ανά φορά.

 • Ανώτατο όριο δύο (2) φορές ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

Γ) Υπηρεσία Καθαρισμού Ερειπίων

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που έχει ως συνέπεια η κατοικία να καθίσταται επισφαλής προς κατοίκηση/χρήση.

Παροχές:

 • Αποστολή εξειδικευµένου προσωπικού καθαριότητας, για αποκομιδή ερειπίων, ώστε ο Ασφαλισµένος να µπορέσει να επιστρέψει στην ασφαλιζόµενη κατοικία ή τουλάχιστον να είναι εφικτή η εκτίµηση της ζηµίας και η έναρξη της αποκατάστασης.

Ανώτατα Όρια:

 • Ανώτατο όριο χίλια ευρώ (€1.000), διακόσια ευρώ (€200) ανά φορά.

 • Ανώτατο όριο μία (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

Δ) Μεταφορά Επίπλων

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία.

Παροχή:

 • Ανάληψη κόστους μεταφοράς των επίπλων µε μέγιστη ακτίνα μεταφοράς 50 χιλιόμετρα από την κατοικία.

Ανώτατα Όρια:

 • Τριακόσια ευρώ (€300) ανά φορά.

 • Μία (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

 
 

E) Αποθήκευση – Φύλαξη Επίπλων

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία.

Παροχή:

 • Αποθήκευση - Φύλαξη των επίπλων.

Ανώτατα Όρια:

 • Τριακόσια ευρώ (€300) ανά φορά.

 • Μία (1) φορά ανά ασφαλιστική περίοδο κάλυψης.

 • Αποθήκευση των επίπλων για µέγιστο χρονικό διάστηµα 7 ηµερών.

Σημειώσεις:

•Εξαιρούνται της υπηρεσίας αποθήκευσης τιμαλφή είδη ή άλλα είδη αξίας, όπως χρήµατα, χρεόγραφα, µετοχές, τίτλοι ιδιοκτησίας, αντίκες και πίνακες.

•Σε περιοχές που δεν υπάρχει δίκτυο συνεργατών δεν παρέχεται απολογιστικά η κάλυψη.

ΣΤ) Διαμονή σε Ξενοδοχείο

Αφορά:

 • Πυρκαγιά που καθιστά ακατοίκητη την κατοικία.

Παροχή:

 • Ανάληψη εξόδων παραµονής σε ξενοδοχείο.

Ανώτατα Όρια:

 • Δύο (2) διανυκτερεύσεις το μέγιστο για πέντε (5) άτοµα.

 • 45 ευρώ (€45) ανά άτοµο / διανυκτέρευση.

Σημείωση: Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τα µεταφορικά έξοδα, έξοδα τηλεφωνηµάτων, minibar, γευµάτων ή άλλων εξόδων που συνδέονται µε την παραµονή του στο ξενοδοχείο.

Ζ) Επείγουσα Επιστροφή στην Κατοικία

Αφορά:

 • Πυρκαγιά.

Παροχή:

 • Ανάληψη εξόδων επιστροφής του Ασφαλισµένου στην κατοικία του, εφόσον αυτός δεν µπορεί να επιστρέψει µε τα αρχικώς προβλεπόµενα µέσα µεταφοράς.

Ανώτατα Όρια:

 • Ο Ασφαλισµένος θα πρέπει να βρίσκεται εντός Ελλάδος και σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων από την ασφαλιζόµενη κατοικία, κατά την επέλευση της επείγουσας ανάγκης.

 • Τα αεροπορικά έξοδα καλύπτονται µόνο εφόσον η διαδροµή µε τα υπόλοιπα µέσα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.

 • Ανώτατο όριο κάλυψης 200 ευρώ (€200).

Σημείωση: Εξαιρούνται της παρούσας κάλυψης τα µεταφορικά έξοδα, έξοδα τηλεφωνηµάτων, minibar, γευµάτων, ή άλλων εξόδων που συνδέονται µε την παραµονή του στο ξενοδοχείο.

 

H) Ανάκτηση Οχήματος από Ασφαλισμένο

Αφορά:

 • Πυρκαγιά σε περίπτωση που ο Ασφαλισµένος ταξίδευε µε το όχηµά του, το οποίο αναγκάστηκε να αφήσει στον τόπο όπου βρισκόταν.

Παροχή:

 • Ανάληψη εξόδων µεταφοράς του Ασφαλισµένου µε λεωφορείο, τρένο, πλοίο ή αεροπλάνο εφόσον η διαδροµή µε τα προηγούµενα µέσα υπερβαίνει τις 6 ώρες, έτσι ώστε να ανακτήσει το όχηµά του.

Ανώτατα Όρια:

 • Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εντός επτά (7) ηµερών από την επιστροφή του Ασφαλισµένου στην ασφαλιζόµενη κατοικία. Η υπηρεσία παρέχεται στον Ασφαλισμένο με ανώτατο όριο κάλυψης 200 ευρώ (€200).

Θ) Υπηρεσία Πληροφοριών

Αφορά:

 • Πυρκαγιά.

Παροχή:

 • Παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης όπως αριθµούς τηλεφώνων αστυνοµικών ή άλλων επίσηµων δηµόσιων αρχών, νοσοκοµείων, φαρµακείων ξενοδοχείων.

Ανώτατα Όρια:

-

Ι) Μεταβίβαση Επειγόντων Μηνυμάτων

Αφορά:

 • Πυρκαγιά.

Παροχή:

 • Μεταβίβαση µηνυµάτων προς ένα ή παραπάνω άτοµο που θα υποδείξει ο Ασφαλισµένος σε οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού, εφόσον ο ίδιος αδυνατεί να επικοινωνήσει µαζί τους.

Ανώτατα Όρια:

-

 

 

click2review