Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Double MVP Plus

A+ A-
program icon

Διπλή Ενέργεια για Επαγγελματίες

 

Το Protergia Επαγγελματικό Double MVP Plus απευθύνεται σε επαγγελματίες πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia στο ίδιο ΑΦΜ.

  • 200€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας* (ή 60€ εκτός συνέπειας)*: ΦΑ: 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)* & ΗΕ: 100€ Protergia Επιστροφή Συνέπειας (ή 30€ εκτός συνέπειας)*
  • Ανταγωνιστικές Κυμαινόμενες Χρεώσεις βάσει Κόστους: ΦΑ: TTF + 0,01 €/kWh  ΗΕ: Περίοδος Αναστολής: Μηνιαία Ανακοίνωση Τιμών Μετά την Αναστολή: 1,145 * ΜΤΑ + 0,03 €/kWh
  • Συμμετέχει στις Κρατικές Επιδοτήσεις
  • Χωρίς Ρήτρες Αναπροσαρμογής
  • Χωρίς Ρήτρα Αποχώρησης
  • Χωρίς Πρόσθετη Συνδρομή
  • Πάγιο: 5€/μήνα ανά παροχή 
  • 100% Πράσινη Ηλεκτρική Ενέργεια
  • Μηδενική Εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής
  • Δωρεάν myprotergia: Έλεγχος κατανάλωσης στα χέρια σου!

 

 
 
Η ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Φυσικού Αερίου, αφορά εμπορικούς, βιομηχανικούς και ηλεκτροπαραγωγούς πελάτες με συνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, της εγκατάστασης τους με το σύστημα ή το δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ.
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

* Ισχύει για νέες αιτήσεις Protergia MVP Plus έως 31/12/2022, για 24μηνη σύμβαση. Οι χρεώσεις και οι εκπτώσεις αφορούν στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιμολογίου Για το παρόν τιμολόγιο δεν εφαρμόζεται χρέωση ρήτρας αναπροσαρμογής, ούτε μετά το διάστημα αναστολή της (άρθρο 138 ν. 4951/2022)
*Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στους εκκαθαριστικούς λογαρασμούς και υπολογίζονταi αναλογικά των ημερών καταλάλωσης, κατά την αναλογία ενός συντελεστή αναγωγής ημερών - ημέρες εκκαθάρισης / ημέρες διάρκειας σύμβασης (ήτοι 730), Οι εκπτώσεις συνέπειας και μη συνέπειας δεν παρέχονται σωρευτικά. Σύμφωνα με το άρθρο 138 ν.4951/2022, για την κατανάλωση του χρονικού διαστήματος από 01.08.2022 έως την 01.07.2023 (όπως αυτά τυχόν παραταθεί ή μειωθεί με νεότερη νομοθετική ρύθμιση), οι πάγιες χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανακοινώνονται εδώ σε μηνιαία βάση, έως την 20η μέρα του προηγούμενου μήνα από τον μήνα εφαρμογής. Για το διάστημα εκτός της Αναστολής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής, για τον υπολογισμό της Κυμαινόμενης Χρέωσης Προμήθειας, χρησιμοποιείται η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh. Δείτε αναλυτικά εδώ

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Μοναδιαία μηνιαία τιμή TTF που αφορά σε κάθε μήνα της περιόδου κατανάλωσης σε €/MWh, όπως αυτή δημοσιεύεται την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου από τον υπό εξέταση μήνα, στην ιστοσελίδα του EEX στη μηνιαία έκθεση του πίνακα Monthly Index «https://www.powernext.com/futures-market-data» ] / 1000 + για το αυτόνομο έχει σταθερό σκέλος [ 0,01 €/kWh ]. Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.  Χρήσιμες πληροφορίες για TTF

 

*Οι εκπτώσεις παρέχονται κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στους εκκαθαριστικούς λογαρασμούς και υπολογίζοντια αναλογικά των ημερών καταλάλωσης, κατά την αναλογία ενός συντελεστή αναγωγής ημερών - ημέρες εκκαθάρισης / ημέρες διάρκειας σύμβασης (ήτοι 730), Οι εκπτώσεις συνέπειας και μη συνέπειας δεν παρέχονται σωρευτικά. 

 

Η ενεργοποίηση της προσφοράς Double Energy Φυσικού Αερίου, αφορά πελάτες με σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, της εγκατάστασης τους με το σύστημα ή το δίκτυο , κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με ή χωρίς ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τον Προμηθευτή στο ίδιο ΑΦΜ. Δείτε περισσότερα εδώ 

 

Για να δείτε τους Ειδικούς και Γενικούς Όρους Σύμβασης πατήστε εδώ

click2review