Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2015

A+ A-
5
Αυγούστου
2015

ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €636,5 εκατ., έναντι των €653,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 2,5%). Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €118,7 εκατ. από €120,3 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2014 (μείωση 1,3%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε €32,8 εκατ., έναντι €24,1 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 35,9%.

 

Κατεβάστε το αρχείο 

click2review