Kλιματική Αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος

A+ A-

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρει η δραστηριότητά μας, είναι μια προσπάθεια που στηρίζεται σε ενδελεχείς έρευνες και επίμονη μελέτη. Ειδικά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Κλιματικής Αλλαγής, οι ενέργειές μας στηρίζονται στη διεθνής προσέγγιση της αντιμετώπισης και της προσαρμογής, ενώ στους στόχους μας είναι:
• ο εντοπισμός των πηγών των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, από τη δραστηριότητά μας και στα όρια της ευθύνης μας, 
• η καταγραφή και η δημοσιοποίησή τους χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα καθώς και 
• η εφαρμογή μέτρων για τη μείωσή τους. 
 

Διοικητική Πρακτική

Στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θέλουμε να αξιοποιούμε συνειδητά το μέγεθος και τη δυναμική μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση αυτή, φροντίζουμε συστηματικά και υπεύθυνα, τόσο με τις καθημερινές μας πρακτικές, όσο και με συντονισμένα προγράμματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

Η ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων των ορυκτών και φυσικών (αέρα, ήλιου, νερού και καυσίμων) πόρων, ο έλεγχος των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η αξιοποίηση των καταλοίπων (π.χ. βωξίτης), ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα, η προστασία της βιοποικιλότητας και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου σε θιγόμενες από την εξόρυξη και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ περιοχές, αποτελούν τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας.

Με κύριο μέλημά μας την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριότητας των εταιρειών μας στο φυσικό περιβάλλον, εφαρμόζουμε πολιτικές περιβαλλοντικής προστασίας και ελέγχου βιομηχανικών κινδύνων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα πρακτικών και μεθόδων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ένα σύστημα το οποίο εντάσσεται σταδιακά στην επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και στις διαδικασίες που ορίζουν την καθημερινή λειτουργία όλων των θυγατρικών μας.

Η προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων Εκφράζεται και από την αυτοδέσμευσή μας να διενεργούμε συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων μας, τόσο στις εργοστασιακές μονάδες και στους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, όσο και στις κεντρικές εγκαταστάσεις των εταιρειών μας, με στόχο την πιστοποίησή τους κατά το περιβαλλοντικό πρότυπο ISO 14001.

Στην κατεύθυνση αυτή, τους βασικούς περιβαλλοντικούς μας στόχους αποτελούν η «Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΤΗ», η «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2» καθώς και η «ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΘΙΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

Ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί βασικό στρατηγικό άξονα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όχι μόνο ως δείκτης επίδοσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και ως παράγοντας, ο οποίος προσδίδει σημαντικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στο χώρο της παροχής ενέργειας.

Περιβαλλοντική συμμόρφωση

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα των φυσικών οικοσυστημάτων. Αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει ως προς την ενεργή της συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Επίσης, δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών στο περιβάλλον ως απόρροια της λειτουργίας της. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική που αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), στα πλαίσια των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

Η πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους σχετικούς με αυτήν κανονισμούς εφαρμογής συγκαταλέγεται στις αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας. 

Η περιβαλλοντική συμμόρφωση της εταιρείας εξασφαλίζεται με τις κάτωθι δράσεις:
• Πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία στο πλαίσιο των περιορισμών και ειδικών όρων που επιβάλλονται για την λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής. 
• Με τη θέσπιση ποσοτικού και ποιοτικού στόχου για το περιβάλλον που αναφέρεται ως «πλήρη συμμόρφωση με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων».
• Με τη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων των περιβαλλοντικών παραμέτρων που καταγράφονται στις μονάδες στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση εργαζομένων

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται άμεσα από την βιωσιμότητα των φυσικών οικοσυστημάτων. Αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει ως προς την ενεργή της συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Επίσης, δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών στο περιβάλλον ως απόρροια της λειτουργίας της. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική που αποτελεί τη βάση για τη θέσπιση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), στα πλαίσια των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου ISO 14001, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών.
Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού για το σύνολο των περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν την εταιρεία, ανάλογα με τα καθήκοντα και τις ανάγκες του καθενός, αποτελούν σημαντικό άξονα της εκπαίδευσης του προσωπικού και μέρος των αρχών που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας. 

Υπεύθυνη κατανάλωση ενέργειας

 Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπου είναι εφικτό, με βάση τους στόχους που τίθενται κάθε φορά από τη Διοίκηση.
 
Η εταιρεία διαθέτει εσωτερική διαδικασία κατά την οποία περιγράφονται οι αντικειμενικοί σκοποί, δείκτες και στόχοι για την υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας. 

Υπεύθυνη κατανάλωση νερού

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης των υδάτινων πόρων, όπου είναι εφικτό, με βάση τους στόχους που τίθενται κάθε φορά από τη Διοίκηση.

Η εταιρεία διαθέτει εσωτερική διαδικασία κατά την οποία περιγράφονται οι αντικειμενικοί σκοποί, δείκτες και στόχοι για την υπεύθυνη διαχείριση της κατανάλωσης νερού.  

Διαχείριση αποβλήτων

Πολιτική της εταιρείας είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέρχονται από σημαντικές διαρροές και απόβλητα νερού και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ελαχιστοποίηση των τυχόν αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών. Επίσης, η πρόληψη κάθε κινδύνου τυχαίας ρύπανσης ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων ρύπανσης και η εκπόνηση σχεδίων άμεσης αντίδρασης και επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τέλος η ορθή διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων από διαρροές υγρών αποβλήτων και αποβλήτων νερού μέσω της εφαρμογής προληπτικών μετρήσεων, συστηματικής παρακολούθησης, ανάλυσης και αποτίμησής τους.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω συγκεκριμένων δράσεων που ακολουθεί, προσπαθεί να διαχειριστεί, να μειώσει, ή/και να διαθέσει κάθε είδος παραγόμενου απόβλητου ή να εμποδίσει την παραγωγή τους.