Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2013

A+ A-
26
Μαρτίου
2014

 Ισχυρά μεγέθη με έμφαση στη διεθνοποίηση, λειτουργική κερδοφορία και ρευστότητα

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος το 2013 κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.403 εκατ., έναντι των €1.454 εκατ. το 2012. Αύξηση της τάξης του 35% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε €231,9 εκατ. από €171,2 εκατ. το 2012, κατά την πρώτη χρονιά στην οποία καταγράφηκε πλήρης λειτουργία του συνόλου του ενεργειακού χαρτοφυλακίου. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ. έναντι €19,1 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Κατεβάστε το αρχείο 

click2review