Eργασιακές πρακτικές

A+ A-

Στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, θεωρούμε τους ανθρώπους μας ως το μεγαλύτερο κεφάλαιό μας αφού σε αυτούς στηρίζουμε την επιχειρηματική μας επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνούμε για την ορθή διαχείριση των ανθρώπων μας και τη δημιουργία ενός αξιοκρατικού εργασιακού χώρου απαλλαγμένο από διακρίσεις, όπως και ενός περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από την ισορροπία μεταξύ εργασιακού χρόνου και οικογενειακής ζωής. Ως νέα και δυναμική εταιρεία εφαρμόζουμε σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης του προσωπικού μας για τη συστηματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων κάθε εργαζομένου. Η επιλογή του προσωπικού και η ιεράρχηση των στελεχών γίνεται μέσω αντικειμενικών μεθόδων αξιολόγησης ενώ το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας καλύπτεται από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Διοικητική Πρακτική

Στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε ότι σε αυτούς οφείλουμε την επιχειρηματική μας επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις εταιρικές αρχές. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μας αποτελεί για μας βασική δέσμευση. Κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας μας είναι η επένδυση στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό:

 

  • Φροντίζουμε για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα.
  • Επιδιώκουμε να παρέχουμε συνθήκες εργασίας και ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις για δημιουργικότητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου.
  • Μοιραζόμαστε τη γνώση και την εμπειρία μας για να προάγουμε τη «δια βίου» εκπαίδευση μέσω διαδικασιών εντοπισμού των περιοχών ανάπτυξης των επαγγελματικών ικανοτήτων των εργαζομένων, καθώς και επιμόρφωσης σε τομείς που συνάδουν με τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης της εταιρείας.
  • Βελτιώνουμε τις συνθήκες, την Ασφάλεια και Υγιεινή των χώρων εργασίας στοχεύοντας στην ικανοποίηση των εργαζομένων μας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική τους ζωή.
  • Εξελισσόμαστε δημιουργώντας συνεχώς ευκαιρίες για την επαγγελματική ανέλιξη όλων, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και ανταγωνιστικά συστήματα παροχών και αποδοχών μέσω ενός συστήματος Αξιολόγησης της Απόδοσης, με μεθόδους και εργαλεία που αξιολογούν την ατομική και ομαδική απόδοση, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση.
  • Διατηρούμε την Εργασιακή Ειρήνη, μέσω πολιτικών και συστημάτων που συμβάλλουν στις αρμονικές συνεργασίες και στη διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Διαμορφώνουμε ένα Σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας που προάγει την κάθετη και οριζόντια επικοινωνία και ενδυναμώνει την εταιρική κουλτούρα.

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας με ειλικρίνεια, ανοιχτή επικοινωνία και τους υποστηρίζουμε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Βασική μας προτεραιότητα είναι η επίτευξη του στόχου: «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ», ενώ δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους μας και να παραμείνουμε η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

 

 

Εκπαίδευση εργαζομένων

Για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, η εκπαίδευση του προσωπικού βασίζεται σε διαρκή προσπάθεια εντοπισμού των πραγματικών αναγκών εκπαίδευσης, με βάση τις οποίες και δημιουργούνται τα προγράμματα εκπαίδευσης. Για την καταλληλότητα του προσωπικού να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα που του ανατίθενται αξιολογούνται και διερευνούνται οι γνώσεις του στο αντικείμενο της θέσης εργασίας, και πέραν αυτών στοιχεία όπως συνεργασία, συνέπεια, κ.ά, προκειμένου να παρασχεθεί η κατάλληλη εκπαίδευση και να διασφαλιστεί η ικανότητα του προσωπικού να εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται. Προγράμματα εκπαίδευσης ακολουθούν: α) όλο το νέο-προσληφθέν προσωπικό της εταιρείας και β) το υφιστάμενο προσωπικό της εταιρείας το οποίο αλλάζει θέση εργασίας, ή αναλαμβάνει πρόσθετες αρμοδιότητες, οπότε και εκπαιδεύεται πάνω στο νέο αντικείμενο εργασίας, ή ενημερώνεται γενικά για θέματα ευρύτερης πληροφόρησης.
Το προσωπικό που εργάζεται σε θέσεις εργασίας, των οποίων οι δραστηριότητες μπορεί να έχουν σημαντικές επικινδυνότητες αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ή σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, εκπαιδεύεται και ευαισθητοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε θέματα διαχείρισης επαγγελματικών κινδύνων ή περιβαλλοντικών επιπτώσεων, υπευθυνοτήτων, πολιτικής υγείας και ασφάλειας στην εργασία ή περιβάλλοντος και σκοπών - στόχων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ή το περιβάλλον.

 

Αξιολόγηση & Εξέλιξη εργαζομένων

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της επίδοσης των εργαζομένων της, μέσω της οποίας εξελίσσονται και αυξάνονται οι δεξιότητές τους, δημιουργώντας έτσι, τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της επαγγελματικής τους πορείας στην εταιρεία. Η Διοίκηση της Απόδοσης ορίζεται ως ένα σύστημα αξιολόγησης και μέτρησης της ατομικής απόδοσης των εργαζομένων εστιάζοντας σε συγκεκριμένα κριτήρια ικανοτήτων. Ο στόχος του συστήματος αξιολόγησης είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση η συνεχή βελτίωση της απόδοσής του μέσω της οποίας δύναται να υλοποιηθεί η στρατηγική και να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι του συστήματος είναι:
- Η ύπαρξη μιας αντικειμενικής και ολοκληρωμένης διαδικασίας για την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, μέσα από την εξέταση επιμέρους κριτηρίων.
- Η σύνδεση της απόδοσης με την επιβράβευση της προσπάθειας και της αποτελεσματικότητας.
- Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών με στόχο την συνεχή βελτίωση της απόδοσης. 
- Η δυνατότητα σχεδιασμού σταδιοδρομίας ανά στέλεχος και η εξασφάλιση ομαλής διαδοχής ανά θέση εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων με την συνεπακόλουθη θετική επίδραση, τόσο στα αποτελέσματα της εταιρείας, όσο και στην παρακίνηση των εργαζομένων και στο εργασιακό κλίμα. 
- Η σταδιακή διαμόρφωση και δημιουργία κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης.»