Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

A+ A-

Η διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μας, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, έχει στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την οικοδόμηση αμοιβαίων ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης και κατανόησης. 

Αναγνωρίζουμε ότι η βελτίωση της προσπάθειάς μας για την ολιστική αντιμετώπιση Ε.Κ.Ε., όπως και για την καλύτερη δυνατή προώθηση και υλοποίηση των έργων Α.Π.Ε., δύναται να είναι επιτυχής μόνο αν λαμβάνουμε υπόψη, στις στρατηγικές μας αποφάσεις, τα συμπεράσματα της αξιολόγησης και της δυναμικής που αποφέρει ο διάλογος με τους εταίρους μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε καθιερώσει από το 2011 το ετήσιο Forum Διαβούλευσης σε θέματα Ε.Κ.Ε. με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας (εργαζόμενους, εταιρικούς πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες, δημόσιους φορείς, εθελοντικές οργανώσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρηματικούς εταίρους, εκπροσώπους του Τύπου, επαγγελματικές ενώσεις), ενώ παράλληλα, προγραμματίζουμε και διοργανώνουμε ενημερωτικές ημερίδες με τη συμμετοχή ή/και συνεργασία των εξειδικευμένων κάθε φορά φορέων που τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο.