emergency
Είμαστε πάντα δίπλα σας, δείτε εδώ τους διαδικτυακούς τρόπους επικοινωνίας. #menoumeasfaleis

Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ)

A+ A-

Το ενεργειακό σύστημα υπό μετάβαση

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον αντιληπτές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το 2030 περιγράφουν ένα ενεργειακό σύστημα με σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ο ηλεκτρικός τομέας συνεισφέρει σημαντικά στη διαδικασία απανθρακοποίησης, με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ να πρωταγωνιστεί. Είμαστε πλέον στην εποχή όπου το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι ευθέως συγκρίσιμο και ανταγωνιστικό ως προς το κόστος παραγωγής των συμβατικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ΑΠΕ διεκδικούν ισότιμο ρόλο στο ηλεκτρικό σύστημα κι ισότιμους όρους συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το θεσμικό πλαίσιο αναπροσαρμόζεται στη συγκεκριμένη προοπτική. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) είναι οι νέες οντότητες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των οποίων θα πραγματοποιηθεί η πλήρης ενσωμάτων των μονάδων ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Υποχρέωση των Κατόχων Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4414/2016, οι Σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι:

  • οι Κάτοχοι Σταθμών που έχουν συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) με τον ΔΑΠΕΕΠ.
  • οι Κάτοχοι Σταθμών που έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3468/2006 ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του Ν. 3468/2006, και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων συμβάσεων, εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις (παρ. 19 του άρθρου 3 του Ν. 4414/2016).

Οι παραπάνω κατηγορίες Σταθμών, μπορούν να εκπροσωπηθούν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Φο.Σ.Ε..

Το όραμα της Protergia

H PROTERGIA αναγνωρίζει την επιχειρηματική της δράση ως τμήμα της συνολικής εθνικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επενδύει στρατηγικά στην παραγωγή από φυσικό αέριο υπό το πρίσμα του μεταβατικού καυσίμου που λειτουργεί συμπληρωματικά στην παραγωγή από ΑΠΕ.

Επενδύει στις ΑΠΕ και στη σωρευτική εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με στόχο να άρει τα όποια εμπόδια προκύπτουν από τη διασπορά της παραγωγής τους. Στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση όλων των συνεργειών που προκύπτουν από την ισχυρή της καθετοποίηση, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίας ωφέλειας με όλους τους συνεργαζόμενους συντελεστές σε αυτή την προσπάθεια.

 

Εφαρμογή Target Model

H εφαρμογή του Target Model ισοδυναμεί με την κατάργηση του υφιστάμενου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), ο οποίος αντικαθίσταται από α. την αγοράς Επόμενης Ημέρας, β. την Ενδοημερήσια αγορά, και γ. την Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market). Στην πρώτη φάση εφαρμογής του Target Model οι κάτοχοι μονάδων ΑΠΕ δε θα είναι υπόχρεοι εξισορρόπησης (balancing responsible parties) μέχρι η ΡΑΕ να γνωμοδοτήσει ότι η ενδοημερήσια αγορά διαθέτει επαρκή ρευστότητα και να περάσουμε στην πλήρη εφαρμογή του Target Model, οπότε πλέον η ευθύνη εξισορρόπησης θα είναι πλήρης για όλους. Σε αυτή τη φάση το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα θα είναι συζευγμένο με την Ιταλία και πολύ πιθανά με τη Βουλγαρία που σημαίνει μια πλειάδα επιλογών ως προς τη δυναμική διαχείριση των αποκλίσεων πρόβλεψης – παραγωγής τόσο χρονικά στις 3 αγορές (Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας, Εξισορρόπησης) όσο και γεωγραφικά εντός της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης λειτουργεί η πλατφόρμα ενδοημερήσιας συνεχούς διαπραγμάτευσης XBID όπου για παράδειγμα μια απόκλιση στην Ισπανία μπορεί να καλυφθεί άμεσα και διμερώς από ένα αντισυμβαλλόμενο στη Γερμανία.

Φο.Σ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/Protergia

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/Protergia δημιούργησε τον δικό της Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης για την εκπροσώπηση των Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη χορήγηση σχετικής άδειας από την ΡΑΕ συνολικής ισχύος 500 MW.

Ο Φο.Σ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ/Protergia έχοντας στο χαρτοφυλάκιο του Σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ όλων των τεχνολογιών – Αιολικά Πάρκα, Φ/Β Σταθμοί, Σταθμοί Βιομάζας/Βιοαερίου, Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΜΥΗΣ) και Σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) – παρέχει αξιόπιστα τις υπηρεσίες εκπροσώπησης στους Κατόχους των Σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος μεταξύ κατόχων μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εξειδικευμένων εταιρειών στο χώρο της πρόγνωσης και παρακολούθησης, καθώς επίσης και ερευνητικών εργαστηρίων, η καρδιά του οποίου θα είναι ο Φο.Σ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Protergia.

Απόφαση ΡΑΕ

 

Εmail: fose@mytilineos.gr

Τ: +30 210 3448 651 (Χρήστος Νάκος)

Τ: +30 210 2784 053 (Σαμαρά Μαρία)

click2review
click2call