Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Κρατική Επιδότηση σε παροχές Ηλεκτρικής Ενέργειας με Αγροτική Χρήση (από Αυγ-21 έως και Δεκ-21)

A+ A-
Οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής χρήσης, καθώς και όσοι δραστηριοποιούνται στον τομέα ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συνδέονται στην χαμηλή ή/και μέση τάση. Οι ανωτέρω προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι πρέπει να έχουν ενημερώσει τόσο τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας με τον ΑΦΜ του χρήστη της παροχής.
Παρέχεται αναδρομικά για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από Αύγουστο 2021 έως και Δεκέμβριο 2021. 
Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής: 
•    80% του συνόλου της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης αφαιρουμένων αντίστοιχα, για έκαστο μήνα εφαρμογής του μέτρου, της επιδότησης που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/109471/1763/22.11.2021 (Β΄5402), της έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης. 
•    Σε περίπτωση που το άθροισμα της υπάρχουσας κρατικής επιδότησης που έχει ήδη δοθεί έως τώρα, τυχόν έκπτωσης που έχει ανακοινωθεί από τον οικείο προμηθευτή και αφορά στην τιμολόγηση παροχών αγροτικής χρήσης, καθώς και τυχόν επιδότησης που δίνεται από τον οικείο προμηθευτή, για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου, υπερβαίνει το 80%, τότε δεν παρέχεται η «αγροτική» επιδότηση.
•    Ειδικότερα η ενίσχυση για κάθε ενιαία επιχείρηση-δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 € συνυπολογιζόμενων τυχόν λοιπών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη.
 
Η κρατική επιδότηση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, ως διακριτή πίστωση στο πεδίο των ανταγωνιστικών χρεώσεων με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης» και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να αποδοθεί αναδρομικά θα εφαρμόζεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας με τον τίτλο «Αναδρομική Πίστωση Ταμείου Εν. Μετάβασης».
Η κρατική επιδότηση είναι ίδια σε όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας;
Ναι, η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται αναδρομικά για καταναλώσεις από 1/8/2021 έως και 31/12/2021, βάσει του ποσού  που περιγράφεται παραπάνω, για τις ημέρες που ο πελάτης ήταν συμβεβλημένος με την Protergia στην εκάστοτε κατηγορία τιμολογίου αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.
 

Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.

click2review