Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Διακανονισμός εξόφλησης των Χρεώσεων Διανομής στο Φυσικό Αέριο

A+ A-

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το διακανονισμό της καθαρής αξίας των χρεώσεων διανομής φυσικού αερίου (χρεώσεις ενέργειας και δυναμικότητας) για τους οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου  για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης 1/11/2021 ως και 31/12/2021, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Κυβερνητική απόφαση.

Ο Νόμος προβλέπει πως ο διακανονισμός θα εφαρμόζεται αζημίως και ατόκως σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης Νοεμβρίου 2021, εξοφλείται με τον λογαριασμό κατανάλωσης που εκδίδεται τον Απρίλιο 2022 και η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης Δεκεμβρίου 2021, εξοφλείται με τον λογαριασμό κατανάλωσης που εκδίδεται τον μήνα Μάιο 2022. Το συγκεκριμένο εφαρμόζεται ανεξάρτητα οποιουδήποτε άλλου διακανονισμού έχει συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και πελάτη. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αρχικού ποσού, καθώς και μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισμός αντίστοιχα και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής. Στις περιπτώσεις αλλαγής ή παύσης εκπροσώπησης ή αλλαγής στοιχείων του οικιακού πελάτη, ο προμηθευτής διακόπτει τον παραπάνω διακανονισμό και εκκαθαρίζει τις σχετικές χρεώσεις διανομής.
 
Ναι, ο διακανονισμός των χρεώσεων διανομής φυσικού αερίου θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές φυσικού αερίου, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί η περίοδος ισχύος του διακανονισμού των Χρεώσεων Διανομής ΦΑ και να καθοριστεί κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια.
 

Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής:

•    Για καταναλώσεις Ιανουαρίου 2022: 

    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Φεβρουαρίου 2022: 

    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
 

•    Για καταναλώσεις Μαρτίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Απριλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Μαΐου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουνίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Αυγούστου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: Χωρίς επιδότηση
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh
 

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την παροχή ειδικής έκπτωση απομείωσης ενεργειακού κόστους φυσικού αερίου, για τους οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης 1/10/2021 έως και 31/12/2021.
Η ειδική έκπτωση απομείωσης ενεργειακού κόστους στο φυσικό αέριο παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/10/2021 έως και 31/12/2021, ακόμη και αναδρομικά, και εμφανίζεται διακριτά στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, με τίτλο «Έκπτωση Απομείωσης Ενεργειακού Κόστους»
 
click2review