Διακανονισμός εξόφλησης των Χρεώσεων Διανομής στο Φυσικό Αέριο

A+ A-

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το διακανονισμό της καθαρής αξίας των χρεώσεων διανομής φυσικού αερίου (χρεώσεις ενέργειας και δυναμικότητας) για τους οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου  για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης 1/11/2021 έως και 30/06/2022, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί περαιτέρω με Κυβερνητική απόφαση.

Ο Νόμος προβλέπει πως ο διακανονισμός θα εφαρμόζεται αζημίως και ατόκως σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης Νοεμβρίου 2021, εξοφλείται με τον λογαριασμό κατανάλωσης που εκδίδεται τον Απρίλιο 2022 και η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης Δεκεμβρίου 2021, εξοφλείται με τον λογαριασμό κατανάλωσης που εκδίδεται τον μήνα Μάιο 2022. Το συγκεκριμένο εφαρμόζεται ανεξάρτητα οποιουδήποτε άλλου διακανονισμού έχει συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και πελάτη. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αρχικού ποσού, καθώς και μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισμός αντίστοιχα και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής. Στις περιπτώσεις αλλαγής ή παύσης εκπροσώπησης ή αλλαγής στοιχείων του οικιακού πελάτη, ο προμηθευτής διακόπτει τον παραπάνω διακανονισμό και εκκαθαρίζει τις σχετικές χρεώσεις διανομής.
 
Ναι, ο διακανονισμός των χρεώσεων διανομής φυσικού αερίου θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές φυσικού αερίου, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί η περίοδος ισχύος του διακανονισμού των Χρεώσεων Διανομής ΦΑ και να καθοριστεί κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια.
 
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την παροχή ειδικής έκπτωση απομείωσης ενεργειακού κόστους φυσικού αερίου, για τους οικιακούς πελάτες φυσικού αερίου για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης 1/10/2021 έως και 30/06/2022.
Η ειδική έκπτωση απομείωσης ενεργειακού κόστους στο φυσικό αέριο παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/10/2021 έως και 30/06/2022, ακόμη και αναδρομικά, και εμφανίζεται διακριτά στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, με τίτλο «Έκπτωση Απομείωσης Ενεργειακού Κόστους»
 

Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής:

•    Για καταναλώσεις Οκτωβρίου 2021: 11 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Νοεμβρίου 2021: 15 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Δεκεμβρίου 2021: 34 €/MWh
 

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή κρατικής επιδότησης/έκπτωσης, λόγω της πρωτοφανούς αύξησης του κόστους φυσικού αερίου, για το διάστημα κατανάλωσης από 1/1/2022 έως και 30/6/2022 σε όλους τους πελάτες φυσικού αερίου εκτός των παραγωγών ΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής ή μη απόδοσης για το σκέλος της κατανάλωσης φυσικού αερίου που αφορά σε παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Η κρατική επιδότηση παρέχεται για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/1/2022 έως και 30/6/2022, ακόμη και αναδρομικά. 
 

Το ποσό της κρατικής επιδότησης ορίζεται ως εξής:

•    Για καταναλώσεις Ιανουαρίου 2022: 

    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 30 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Φεβρουαρίου 2022: 

    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
 

•    Για καταναλώσεις Μαρτίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Απριλίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 40 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Μαΐου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh

•    Για καταναλώσεις Ιουνίου 2022: 

o    Για Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
o    Για ΜΗ Οικιακούς καταναλωτές: 20 €/MWh
 

 

Η κρατική επιδότηση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς φυσικού αερίου της Protergia, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά, και θα εμφανίζεται διακριτά με τίτλο «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης»
 

Ναι, η κρατική επιδότηση θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές φυσικού αερίου, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση
 
Το μέτρο θα επαναξιολογείται κάθε μήνα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και θα προσαρμόζεται η μοναδιαία τιμή της επιδότησης
Η Protergia, επιπρόσθετα της κρατικής επιδότησης, προσφέρει επιπλέον και εκπτώσεις βάσει του εκάστοτε τιμολογίου ή προωθητικής της, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.
 
click2review