Ενημερωθείτε για τις χρεώσεις οικιακών & επαγγελματικών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής με ισχύ από 1η Αυγούστου 2022.

Αναστολή Χρεώσεων ΥΚΩ στην Ηλεκτρική Ενέργεια

A+ A-
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την αναστολή των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/11/2021 έως και 31/3/2022, για τις εξής κατηγορίες καταναλωτών:
•    Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh
•    Βιομηχανικής χρήσης MT
•    Γενικής χρήσης ΜΤ
•    Αγροτικής χρήσης ΜΤ
•    Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA, και
•    Αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA
Σύμφωνα με το Ν.4872/2021, θα ισχύσει αναστολή χρεώσεων ΥΚΩ για τις παραπάνω κατηγορίες καταναλωτών για το χρονικό διάστημα κατανάλωσης από 1/11/2021 έως και 31/3/2022, διάστημα το οποίο δύναται να παραταθεί ή συντμηθεί με Κυβερνητική απόφαση.
Η αναστολή χρεώσεων ΥΚΩ θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας της Protergia, όπου στην πρώτη σελίδα θα υπάρχει συγκεκριμένα το ποσό ΥΚΩ που αναστέλλεται μαζί με το λεκτικό: «Αναστολή καταβολής χρεώσεων Υ.Κ.Ω. δυνάμει του Ν.4872/2021» και για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να αποδοθεί αναδρομικά το λεκτικό: «Αναδρ. Αναστολή καταβολής χρεώσεων Υ.Κ.Ω. δυνάμει του Ν.4872/2021», και η αναστολή αυτή θα αντικατοπτρίζεται στη χρέωση ΥΚΩ του σκέλους των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων, μέχρι να εκκαθαριστεί πλήρως το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά.
 
Ναι, η αναστολή των χρεώσεων ΥΚΩ θα εφαρμόζεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των ίδιων κριτηρίων & προϋποθέσεων όπως αυτά έχουν οριστεί από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί η περίοδος ισχύος της αναστολής χρέωσης των ΥΚΩ, να ρυθμιστεί κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια, να καθοριστούν το συνολικό ποσό των οφειλών των προς εξόφληση χρεώσεων ΥΚΩ, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης μετά τη λήξη της περιόδου, ο συνυπολογισμός χρεώσεων ΥΚΩ που έχουν ήδη καταβληθεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου και τους δικαιούχους καταναλωτές για την περίοδο ισχύος της αναστολής, καθώς και ειδικότερα θέματα σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή ή παύσης εκπροσώπησης μετρητή κατανάλωσης.
 
click2review